Информация за питейната вода в регион Габрово

28 апр

     През първото тримесечие на годината общият брой на пробовземанията от централните водоснабдявания в област Габрово е 322, от които 144 проби са анализирани по физико-химични показатели и 178 проби – по микробиологични.
     Единадесет от пробите не съответстват на нормативните изисквания по показатели: „колиформи”, „мътност“, „мирис“, „общо желязо“ и „остатъчен активен хлор“. Извършени са контролни анализи. Не са установени повторни отклонения.     Издадено е едно предписание до «ВиК» ООД – Габрово за село Гайтани за промиване и дезинфекция на водата във водопроводната мрежа. При текущия контрол на питейните води не са установени други несъответствия на изследваните химични и микробиологични показатели.
     Не е установена връзка между инфекциозните заболявания и качеството на питейната вода.