„Специализация в Здравеопазването”

26 юни

Уважаеми колеги,

             В РЗИ Габрово се получи писмо относно: Кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в Здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

             На 20.06.2017 г. Министерството на здравеопазването обяви втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по горецитирания проект, със заплащане на таксите за обучение и предоставяне на стипендии.  Отново ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на отменената Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и които продължават обучението си по § 1, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

            В обявената процедура  за подобор се кандидатсва онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандедатсване за финансиране на обучението за придобиване на специалност в създадения интернет сайт на проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в Здравеопазването”: www.specializanti-mh.info

             Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група, условията и начина за участие в проекта, съпътсващите документи и образци на документи за кандидатсване, са побликувани на интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info, в Секция „Документи”, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатсване до 23.07.2017 г.”           

            Срокът за кандидатстване на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти за финансиране по проекта е до 23.07.2017 г., влючително.

             С одобрените кандидати се сключва петстранен договор за финансиране между Министерство на здравеопазването, висше училище по медецина, лечебно или здравно заведение (база за обучение), ръководител на лекаря специализант, и лекар специализант. Одобрените  за финансиране лекари-специализанти ще бъдат отговорни за набирането на подписите от посочените по-горе страни по договора, след което трябва да изпратят договора в Министерство на здравеопазването за пологане на последния подпис.

 

            Допълнителна информация и лица за контакт:

  1. Антоанета Димова, ръководител на проекта и главен експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми” в Министерство на здравеопазването, тел.: 02/93 01 271
  2. Павлина Христова, финасист на проекта и главен експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми”, тел.: 02/93 01 206; ел. поща на проекта: specializanti@mh.government.bg