8 април – Международен ден на ромите

08 апр

Здравноосигурителни права и задължения на лица от ромската общност

     Достъпът до качествени здравни услуги продължава да бъде предизвикателство за лицата, принадлежащи към етнически малцинства, особено за живеещите в селски райони, далеч от общински или областен център.
     Основните причини за влошаване на здравето на българските граждани, особено на ромите, са бедността, нездравословният начин на живот, свързан с непълноценното хранене, дистрес, съчетани и с други рискови фактори, като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, ниска двигателна активност и др. Тези неблагоприятни процеси се задълбочават в момент, когато държавата не може да увеличи средствата за здравеопазване, а ниската покупателна способност на преобладаващата част от ромските домакинства прави платените медицински услуги и медикаменти недостъпни за тях.
     В настоящия период се наблюдават изключително негативни тенденции, свързани със здравословното състояние на лицата от ромски произход: висока заболеваемост, висока смъртност, ниска продължителност на живота, висока детска смъртност.
     Според ромите медицинският персонал показва липса на уважение към техните различни културни нагласи и традиции. Ромите рядко прибягват до всяка превантивна медицинска помощ и разчитат твърде много на спешна медицинска помощ.
     Недостатъчният брой на общопрактикуващи лекари в населените места с ромско население ограничава възможността на ромите да получат постоянни здравни грижи близо до местата, където живеят: например в някои села, населени предимно от роми, общопрактикуващите лекари работят два дни в седмицата и т.н.
     Друг немаловажен проблем е липсата на здравна осигуреност сред ромското население поради невъзможност за редовни вноски за здраве, както и поради ниска здравна култура. Тъй като много роми не са здравно осигурени, те не могат да ползват здравни услуги, освен в спешни случаи.
     В допълнение, нивото на здравна култура на ромите (осведоменост, осъзнаване на проблемите, правата и задълженията в областта на здравеопазването) към момента е ниска. Голямата част от ромите нямат познания за своите права и задължения в областта на здравеопазването. В резултат, те не са наясно какви здравни услуги трябва да получат, в какъв обем и с какво качество. Не са наясно и за много аспекти на здравната култура, свързани с ваксинации, инфекциозни болести, детско хранене, идентифициране на проблеми и грижи, свързани със здравето.
     Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица за получаване на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, както и свободен избор на медицински специалист, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.
     Задължително осигурените граждани имат право:
        - да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (здравната каса);
        - да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК (районната здравна каса);
        - на спешна помощ там, където се намират;
        - да получават информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на медицинска помощ;
        - да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители (пациентски организации);
        - да подават жалби пред директора на съответната РЗОК при нарушения на закона и на договорите;
        - да получат документ, необходим за упражняване на здравноосигурителните им права в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;
        - да получат частично или напълно стойността на направените разходи за медицинска помощ в чужбина само когато са получили предварително разрешение за това от НЗОК – разрешението се дава само за видовете медицинска помощ, която не се извършва в страната.

     Здравната каса плаща за оказването на следните видове медицинска помощ:
        - медицински и дентални дейности за предпазване от заболявания;
        - медицински и дентални дейности за ранно откриване на заболявания;
        - извънболнична и болнична медицинска помощ за диагностика и лечение по повод на заболяване;
        - долекуване, продължително лечение и медицинска рехабилитация;
        - неотложна медицинска помощ;
        - медицински грижи при бременност, раждане и майчинство;
        - медицински грижи профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени
        - аборти по медицински показания и при бременност от изнасилване;
        - дентална помощ;
        - медицински грижи при лечение в дома;
        - предписване и отпускане на разрешени за употреба лекарства, предназначени за домашно лечение на територията на страната;
        - предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
        - медицинска експертиза на трудоспособността;
        - транспортни услуги по медицински показания.