Анкетна карта

17 сеп

 АНКЕТНА КАРТА

ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЗИ ГАБРОВО 

Ако желаете, моля попълнете стоящата анкетна карта, свалите я като файл и след това я изпратите на нашия

E-mail: Gabrovo@rzi-gbr.org

Предварително Ви благодарим

Начало на формуляра

Информация за ВАС

 

На колко години сте?

под 25 г. от 25 до 40 г. от 41 до 60 г. над 60 г.

 

С какво образование сте?

Средно Висше Друго

 

Пол

Мъж Жена

 

Вие ползвате административна услуга в качеството си на

Физическо лице Едноличен търговец Представител на ЮЛ - ТД или кооперация Представител на ЮЛ - СНЦ Друго

 

Ако имате някакво предложение или препоръка за подобряване на на нашето съвместно общуване, моля посочете

 

 1. Досега използвали ли сте услуги, предоставяни от РЗИ Габрово

Да Не

 

2. Колко пъти през последните три месеца сте посещавали РЗИ Габрово

Над 5 пъти 2 - 4 пъти За първи път

 

3. Какъв вид е най-често ползваната от Вас административна услуга? - Моля посочете

 

4. Удовлетворени ли сте от качеството на административното обслужване в РЗИ Габрово

Да Не Отчасти

 

5. Получавате ли точна, ясна, пълна, на достъпен и разбираем за Вас език информация относно:

Видовете административни услуги, предоставяни от РЗИ Габров

Да Не Не мога да преценя

 

Реда, условията и сроковете за извършване на услугите

Да Не Не мога да преценя

 

Документите, които е необходимо да представите във връзка с административното обслужване

Да Не Не мога да преценя

 

6. Служителите от РЗИ Габрово се отнасят към Вас:

Отзивчиво и любезно - изслушват с внимание поставените от Вас въпроси и Ви информират за предприетите действия или възможностите за решаване на изложения от Вас проблем

 

Да Не Не мога да преценя

 

Безпристрастно, с уважение и зачитане на Вашите права

Да Не Не мога да преценя

 

Професионално, отговорно, компетентно

Да Не Не мога да преценя

 

7. Кой аспект от административното обслужване НЕ удовлетворява Вашите нужди и очаквания:
(можете да посочите повече от един отговор)

Предоставяната писмена информация, в т.ч инф. табло.интернет страница, брошури, формуляри, писмени отговори и становища и други Предоставяната от служителите информация под формата на устни отговори, обяснения, консултации и др. Сроковете за извършване на услугите Обстановката, в която се предоставят услугите

 

8. Били ли сте свидетел на корупционна практика от страна служител в РЗИ Габрово?

Да Не Не мога да преценя

 

 9. Бихте ли искали да Ви се предоставя административната услуга по електронен път?

Да Не Не мога да преценя

 

 10. Кое от посоченото считате, че следва да се подобри

(можете да посочите повече от един отговор)

Качеството на предоставяните услуги Информацията и начина на нейното предоставяне Отношението на служителите към Вас Обстановката, в която се предоставят услугите

Край на формуляра

 

Прикачен файл: [ можете да свалите файла, като натиснете тук ]