Информация за биоциди

24 юли

    На основание Регламент 2016/1179 и писмо на Министерство на здравеопазването с изх. № 13-БП-32/16.07.2018 г. относно сроковете за реализиране на количествата биоциди от Продуктов тип 14 „Родентициди"

    Ви информираме следното:

    За пуснатите на пазара родентициди, които имат отменени разрешения, класифицирани съгласно Регламент 2016/1179 и с посочена върху етикета разрешена само професионална употреба, могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата, но не по-късно от датата им на изтичане-30 юни 2018 г.

    Предвид категорията на опасност, в която са класифицирани, родентицидите с удължени срокове на разрешенията не могат да бъдат пуснати в търговската мрежа за масова употреба и в опаковки различни от тези, посочени в издадените разрешения след дата 1 март 2018 г.