Информация за дейността на ДЗК през I тримесечие на 2014 г.

20 юни

     Дейността на държавния здравен контрол през изминалото тримесечие се проведе по предварително планиране и своевременно отчитане. Извършените проверки надвишават значително планираните за отчетния период – 1798 (при планирани 981).
     Проведени са проверки на регистрирани по Закона за здравето обекти и на обществено достъпни места.
     Извършени са насочени проверки по 16 жалби, от които една за локален източник на шум, пет за неспазване пълната забрана за тютюнопушене на закрито, четири жалби за чистотата на атмосферния въздух, а останалите за хигиена на питейните води. Издаден е акт на физическо лице с наложена глоба за тютюнопушене на обществено място. По отношение контрола на питейните води и канализацията са издадени 6 предписания.
     РЗИ взема участие в обществено обсъждане на Надзорната комисия по изпълнение на проект „Воден цикъл“ в Община Габрово и в Общински съвет по предстояща промяна в разделното събиране на отпадъци за Община Габрово. Проведени бяха няколко срещи с фирмите изпълнители на проекта „Воден цикъл“. Издадени са 6 предписания към общини Габрово и Севлиево и всички фирми изпълнители за спазване хигиенните изисквания по време на изпълнение на проектите.