Информация за извършените дейности през 2017 г. по Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население.

07 ное

          Въз основа на Общия протокол от изпитване на концентрацията на радон в жилищни сгради № RH-07 от 31.01.2017 г., изготвен от лаборатория „Мониториг и превенция на радон“ при НЦРРЗ, са изготвени и разпространени 102 уведомителни писма до участниците в I етап от проучването (2015-2016 г.).    В писмата се съдържа информация за стойностите на измерените концентрации на радон в съответната сграда, също и допълнителна информация за мерките, които могат да се прилагат за намаляването нивата на радона.

          В момента се провежда II етап от Националната програма - Национално проучване на концентрацията на радон в жилищни сгради за оценка на сезонните вариации.

          През този етап на проучването са проведени: първоначално поставяне и смяна на 30 детектора в обитаеми жилища по установената процедура. Те са извършени около 20.03.2017 г., 20.06.2017 г. и 20.09.2017 г. Предстои последна смяна на детекторите около 20.12.2017 г.

          Информацията за всяко жилище се включва в базата данни за Област Габрово.