Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 01.08.2018 г. - 15.08.2018 г

16 авг

     Населени места с въведено режимно водоснабдяване:

  • Община Габрово: с. Кози рог (висока зона). Вода има в сряда, събота и неделя . Пускане и спиране в 9 ч.

     За периода са взети проби от 11 населени места:

  • Община Габрово: гр. Габрово, с. Богданчовци, с. Рачевци, с. Чавеи, с. Донино, с. Борики, с. Ясени, с. Източник, с. Орловци, с. Малини, с. Жълтеш.

     При консуматорите от централно водоснабдените и от централни ведомствени водоизточници населени места, по показателите, включени в мониторинг от група „А” са изследвани 14 проби питейна вода.

  • Община Габрово: 4 проби от пункт РЗИ (сграда), 2 проби от кв. Беленци и 2 проби от с. Богданчовци (резервоар), по 1 проба от с. Борики, с. Ясени, с. Източник, с. Орловци, с. Малини и с. Жълтеш.

     Резултатите от анализите на пробите показват, че не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ДВ бр. 30/2001 г., изм. бр. 6/2018 г.:

  • Община Габрово: с. Богданчовци (резервоар) по Ешерихия коли 120 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100 ml); Колиформи 160 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100ml) , микробно число 200ml (при норма до 100 ml)

     Резултатите от анализа от взетата повторна проба вода от с. Богданчовци (резервоар) отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ДВ бр. 30/2001 г., изм. бр. 6/2018 г.

     При консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в мониторинг от група „Б“ са изследвани 6 проби питейна вода:

  • Община Габрово:1 проба от РЗИ (сграда), 1 проба от „В и К“ Габрово, 1 проба от кв. Тончевци и по 1 проба от с. Рачевци, с. Чавеи, с. Донино.

     Резултатите от анализите на пробите показват, че отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели, публ. ДВ, бр.30/2001 г.,изм. бр. 6/2018г:

     Регистрирани чревни инфекциозни заболявания за периода

  • Община Габрово: ентероколити       - 2 бр;
  • Община Севлиево: ентероколити     - 15 бр;
  • Община Дряново: ентероколити       - 0 бр;
  • Община Трявна: ентероколити         - 0 бр.

     Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.