Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 01.06.2019 г. - 15.06.2019 г.

18 юни

Населени места с въведено режимно водоснабдяване:

Община Габрово:

●с. Здравковец и с. Влайчевци. вода ще се подава два поредни дни и два поредни дни няма да се подава, поради намаляване на дебита на водата.

 За периода са взети проби от8 населени места:

ОбщинаГаброво: гр. Габрово, местност. „Люляци” с. Балани, с. Генчовци, с. Стефаново.

ОбщинаСевлиево: гр. Севлиево, с. Крамолин.

ОбщинаТрявна: гр. Трявна.

При консуматорите от централни и ведомствени водоизточници в населени места по показателите, включени в мониторинг от група „А” са изследвани 21 проби питейна вода:

ОбщинаГаброво: 4 проби от пункт РЗИ(сграда), по 1 проба от кварталите: „Нова махала”, „Ябълка”, „Шумели 1”, „Шумели 2”, „Етъра”, „Болтата”, „Варчевци”, „Кряковци”, „Търсиите” за-гр. Габрово, 1 проба от „Люляците” в местност „Люляци”, по 1 проба от селата: Балани, Генчовци, Стефаново.

ОбщинаСевлиево: 2 проби от „ В и К”(сграда), за гр.Севлиево, 1 проба от с.Крамолин.

ОбщинаТрявна:1 проба от кв. „Демиев хан” , за гр.Трявна.

Резултатите  по показателите не - отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ДВ бр. 30/2001 г., изм. бр. 6/2018 г. от следните пунктове:

Община Габрово: в местност „Люляци”, Коли форми 20 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100ml).

Взети проби от обществени местни водоизточника:

- показатели, включени в постоянния мониторинг са изследвани 3 проби:

Община Трявна: по 1 проба от: „Христо Ботев”, „Под гробищата”, кв. „Стояновци”, за гр. Трявна.

Резултатите от изследвананите проби по показатели не отговаря на изискванията на Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съораженията при водоснабдяването, публ. в ДВ бр. 41/26.05.1970 г. от следните пунктове:

Община Трявна: „Христо Ботев”, по коли титър 10 ml (при норма > 30ml), „Под гробищата” по коли титър <10 ml (при норма > 30ml), кв„Стояновци” по коли титър< 10 ml (при норма > 30ml). Написано е предписание до Община Трявна.

Регистрираничревнииинфекциознизаболяваниязапериода01.06.2019 г.- 15.06.2019г.

Община Габрово: ентероколити – 9 бр;

Община Дряново: ентероколити – 0 бр;

Община Севлиево: ентероколити – 14 бр;

Община Трявна: ентероколити – 1 бр.

Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.