Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 16.01.2019 г. - 31.01.2019 г.

04 фев

Населени места с въведено режимно водоснабдяване:

Община Габрово:

●с. Здравковец и с. Влайчевци. вода ще се подава два поредни дни и два поредни дни няма да се подава, поради намаляване на дебита на водата.

 За периода са взети проби от 14 населени места:

ОбщинаГаброво: гр. Габрово, с. Костадини, с. Тодоровци, с.  Мечковица,

с. Баевци, с.  Пъртевци, с.  Горнова могила, с. Свинарски дол, с. Шарани,

с. Читаковци, с.Иванили, с. Харачери, с. Банковци

ОбщинаДряново:гр. Дряново, с. Цинга.

При консуматорите от централно водоснабдените населени места по микробиологични показатели, включени в мониторинг от група „А” са изследвани 13 проби питейна вода:

ОбщинаГаброво: 6 проби от пункт РЗИ(сграда) в гр. Габрово. По 1 проба от селата: Костадини, Тодоровци, Мечковица, Баевци, Пъртевци, Горнова могила, Свинарски дол.

 Резултати - отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ДВ бр. 30/2001 г., изм. бр. 6/2018 г.

 

Взети проби от обществени местни водоизточници:

-по микробиологични  показатели, включени в постоянния мониторинг са изследвани  15 проби:

ОбщинаГаброво: по 1 проба от: „Маркотея”, Срещу „МАК”, „ Студено кладенче”, „Столетов 74”, Срещу „КДН”, „Ловна чешма” в гр. Габрово, по 1 проба от с.Шарани, с.Читаковци, с.Иванили, с.Харачери, с.Банковци.

ОбщинаДряново: по 1 проба от :„Духовникова“, „Одвъд”, кв. „Никоевци” в гр. Дряново и 1 проба от с. Цинга.

 Резултатите от изследваните проби не отговарят на изискванията на Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съораженията при водоснабдяването, публ. в ДВ бр. 41/26.05.1970 г. от следните пунктове:

Срещу „МАК”,по коли титър 20 ml (при норма > 30ml), „ Студено кладенче” по коли титър 20 ml (при норма > 30ml),Срещу „КДН” по коли титър 20 ml (при норма > 30ml, с. Иванили по коли титър 20 ml (при норма > 30ml), с. Банковци по коли титър 20 ml (при норма > 30ml).

 Регистрираничревниинфекциознизаболяваниязапериода16.01.2019г.-31.01.2019г.

Община Габрово:ентероколити – 5 бр;

Община Дряново:ентероколити – 0 бр;

Община Севлиево:ентероколити – 14 бр;

Община Трявна: ентероколити – 1 бр.

 Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.