Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 01.05.2020 г. - 15.05.2020 г.

18 май

Няма населени места с въведено режимно водоснабдяване в област Габрово:

За периода сa взети проби от 26 населени места:

Община Габрово: гр. Габрово, с. Мечковица, с. Баевци, с. Пъртевци, с. Горнова могила, с. Свинарски дол, с. Костадини, с. Тодоровци.

Община Дряново: гр. Дряново, с. Керека, с. Длъгня, с. Соколово, с. Косарка, с. Маноя,

с. Туркинча, с. Катранджии, с. Гоздейка

Община Трявна: гр. Трявна, гр. Плачковци, с. Черновръх, с. Кисийсци, с. Маневци,

 с. Бижевци , с. Керени,с. Енчевци, с. Дончевци.

При консуматорите от централно водоснабдените водоизточници на населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг са изследвани  32 проби питейна вода по показатели от група „А”.

Община Габрово:4 проби от пункт РЗИ(сграда), за – гр. Габрово, по 1 проба от селата: Мечковица, Баевци, Пъртевци, Горнова могила, Свинарски дол, Костадини, Тодоровци.

●Община Дряново: по 1 проба от селата: Керека, Длъгня, Соколово, Косарка, Маноя,

Туркинча, Катранджии, Гоздейка.

ОбщинаТрявна:по 1 проба от кварталите: „Горни Плачковци”, „Стоевци”, „Късовци”, „Долни Цоневци” за – гр. Плачковци и по 1 проба от с. Енчевци, с. Дончевци.

Резултатите от анализите не съответстват на изискванията на Наредба №9/2001 год. (ДВ-бр. 30/2001 год.; изм. ДВ-бр. 6/2018 год.) по микробиологични показатели от следният пункт:

Община Дряново: с. Гоздейка по Коли форми 20 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100 ml). Издадено е предписание и ще бъде взета повторна проба от несъответващия пункт.

След издадено предписание до „ВиК“ ООД – Трявна са взети повторни проби от следните пунктове: кв. ,„Хитревци” за  гр.Трявна и от селата: Черновръх, Кисийци, Маневци, Бижевци, които по микробологични и физико-химични показатели съответстват на изискванията на Наредба №9/2001 год. (ДВ-бр. 30/2001 год.; изм. ДВ-бр. 6/2018 год.). Повторната проба от с. Керени не съответства по физико-химични показатели на Наредба №9/2001 год. (ДВ-бр. 30/2001 год.; изм. ДВ-бр. 6/2018 год.) по остатъчен хлор 1,0 mg/l (при норма 0,3 до 0,4mg/l). Взета е трета проба от с. Керени, която съответства на Наредба №9/2001 год. (ДВ-бр. 30/2001 год.; изм. ДВ-бр. 6/2018 год.).

Взети проби от обществени местни водоизточници:

-по показатели, включени в постоянния мониторинг са изследвани 9 проби:

Община Габрово:1 проба от: „Соколски манастир” за гр. Габрово.

Община Дряново: 1 проба от „Отвъд” за гр. Дряново.

ОбщинаТрявна: по 1 проба от: „Чучура”, „Козела”, Кисийска мера”, „До бензиностанцията” – гр. Трявна и 1 проба от „Плачковци”(център) в гр. Плачковци.

Резултатите от изследвананите проби по показатели не отговарят на изискванията  на Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съораженията при водоснабдяването, публ. в ДВ бр. 41/26.05.1970 г. от следните пунктове:

Община Габрово:„Соколски манастир” по коли титър <10 ml (при норма > 30ml).

Община Дряново: „Отвъд” по коли титър <10 ml (при норма > 30ml).

ОбщинаТрявна: „Кисийска мера”по коли титър <10 ml (при норма > 30ml).

След издадено предписание до Община Дряново от несъответстващите пунктове: „Цинга”, „Духовникова”, кв. „Никоевци” за гр. Дряново са взети повторни проби, за изследване по микробилогични показатели. Резултатите не отговаря на изискванията на Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съораженията при водоснабдяването, публ. в ДВ бр. 41/26.05.1970 г.  за „Цинга” по коли титър <10 ml (при норма > 30ml), „Духовникова” по коли титър 10 ml (при норма > 30ml), кв. „Никоевци” по коли титър 10 ml (при норма > 30ml). Ще бъдат взети отново проби вода от несъответстващите пунктове.

Регистрирани чревни и инфекциозни заболявания за периода 01.05.2020 г.-15.05.2020 г.

Община Габрово:ентероколити – 0 бр;

Община Севлиево:ентероколити – 0 бр;

Община Дряново:ентероколити – 0 бр;

Община Трявна:ентероколити – 0 бр;