Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 01.09.2019 г. - 15.09.2019 г.

16 сеп

Населени места с въведено режимно водоснабдяване:

ОбщинаГаброво:

Поради намален дебит на водоизточниците от 08.08.2019 г. е въведен временен режим на водоподаването в с. Златевци и с. Милковци . Водата ще се спира всеки ден в 07.30 ч. и ще се пуска в 19.30 ч.

Oт 13.08.2019 г. e въведен временен режим на водоподаване в с. Прахали, с. Поповци, с. Гледаци, с. Чавеи. Водата ще се спира в 20.00 ч. и ще се пуска в 18.00 ч. през ден.

От 19.08.2019 г. е въведен временен режим на водоподаване в с. Кози рог. Вода ще се подава само в дните сряда и събота от 09.00 часа сутринта.

От 26.08.2019 г. е въведен временен режим на водоподаване в с. Междене и с. Узуни  Вода ще се подава от 09.00 часа сутринта в продължение на 48 часа и ще се спира за 48 часа.

От 29.08.2019 г. е въведен временен режим на водоподаване в с. Здравковец Подаването на вода ще става през два дни, като ще се разменят горна и долна зона на селото.

От 29.08.2019 г. е въведен временен режим на водоподаване в с. Влайчевци Вода ще се подава през три дни до изчерпване на количеството в резервоара.

За периода са взети проби от 15 населени места:

ОбщинаГаброво: гр. Габрово, местност „Соколски манастир”.

ОбщинаТряввна: гр. Трявна,с. Боевци, с. Радевци, с. Бъзовец, с. Мръзеци, с. Престой,

с. Станчев хан, с. Ралевци, с. Горни Дамяновци, с. Руевци, с. Милевци, с. Велчовци.

с. Креслювци.

При консуматорите от централно водоснабдените населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг са изследвани 18 проби питейна вода: по по казатели от група „А”

ОбщинаГаброво: 4 проби от пункт РЗИ(сграда), за – гр.Габрово.

ОбщинаТряввна: 2 проби от кв. „Божковци”за – гр. Трявна, по 1 проба от селата:Боевци, Радевци, Бъзовец, Мръзеци, Престой, Станчев хан, Ралевци, Горни Дамяновци,  Руевци, Милевци, Велчовци, Креслювци.

Резултатите от анализите не съответстват на изискванията на Наредба №9/2001 год. (ДВ-бр. 30/2001 год.; изм. ДВ-бр. 6/2018 год.) по микробиологични и физико-химични показатели от следните пунктове:

ОбщинаТрявна: кв. „Божковци” по Ешерихия коли 30 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100 ml), Коли форми 80 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100 ml) и по микробно число 120 ml  ( при норма до 100 ml), с. Станчев хан по остатъчен хлор 1,0±0,01 mg/l (при норма 0,3 до 0,4mg/l), с. Ралевци по остатъчен хлор 0,80±0,01 mg/l (при норма 0,3 до 0,4mg/l),  с.Руевци по остатъчен хлор >1,0 mg/l (при норма 0,3 до 0,4mg/l), с. Милевци по остатъчен хлор 0,80±0,01 mg/l (при норма 0,3 до 0,4mg/l), с. Креслювци по остатъчен хлор >1,0 mg/l (при норма 0,3 до 0,4mg/l).

След повторно взета проба от кв. „Божковци” резултатите от анализите съответстват на изискванията на Наредба №9/2001 год. (ДВ-бр. 30/2001 год.; изм. ДВ-бр. 6/2018 год.).

Взети проби от обществени местни водоизточници:

по показатели, включени в постоянния мониторинг е изследвана  1 проба:

Община Габрово:„Соколски манастир” (местност „Соколски манастир”). Резултатите от изследваната проба по микробиологични показатели не отговаря на изискванията на Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съораженията при водоснабдяването, публ. в ДВ бр. 41/26.05.1970 г. по коли титър <10 ml (при норма > 30ml).

 Регистрирани чревни и инфекциозни заболявания за периода 01.09.2019 г.- 15.09.2019г.

Община Габрово: ентероколити – 6 бр;

Община Дряново: ентероколити – 1 бр;

Община Севлиево: ентероколити – 8 бр;

Община Трявна: ентероколити – 0 бр.

Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.