Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 16.11.2018 г. - 30.11.2018 г

05 дек

Населени места с въведено режимно водоснабдяване:

Община Габрово

 • с. Кози рог(висока зона). Вода ще има само в сряда, събота и неделя. Пускане и спиране в 9 часа
 • с. Велковци – вода се подава всеки ден от 08 ч. до 20 ч. с. Драгановци, с. Драгиевци, с. Камещица, с. Пенковци, с. Музга, с. Яворец, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Борското, с. Смиловци, с. Гъбене, които се захранват от Стокенски водопровод – вода се подава през ден от 17 ч. до 08 ч. на другия ден

ОбщинаСевлиево:

 • гр. Севлиево – вода се подава всеки ден от 23 ч. до 05 ч.
 • с. Батошево, с. Шумата, с. Душево, с. Горна Росица, с. Сенник, с. Хирево, с. Кормянско, с. Ряховците и с. Петко Славейков, които се захранват от Стоманения водопровод – вода се подава през ден от 17 ч. до 08 ч. на другия ден
 • с. Стоките, с. Кръвеник, с. Богатово, с. Търхово, с. Ловнидол, с. Крушево, с. Идилево, с. Добромирка и с. Буря, които се захранват от Етернитовия водопровод – вода се подава от 17 ч. до 08ч. на другия ден

За периода са взети проби от 6 населени места:

 • Община Габрово: гр. Габрово
 • Община Севлиево: с. Богатово, с. Хирево, с. Столът, с. Дамяново, с. Бериево.

       При консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в  мониторинг от група „А” са изследвани 16 проби питейна вода.

 • Община Габрово: 4 проби от пункт РЗИ (сграда), 1 проба от Сладкарска работилница „Марияна” ЕООД, 1 проба от ПСПВ „Киселчова могила/изход, 1 проба от „В и К” (сграда), по 1 проба от кварталите: „Младост” - пазар, „Сарани”, „Тончевци”, „Киевци”
 • Община Севлиево: по 1 проба от с. Богатово, с. Хирево, с. Столът, с. Дамяново, с. Бериево

     Резултатите от анализите на пробите по казват, че не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ДВ бр. 30/2001 г., изм. бр. 6/2018 г.

 • Община Севлиево: с. Богатово по мирис – неприемлив, по Ешерихия коли 40 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100ml), Колиформи 100 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100ml),  микробно число 160 ml ( при норма до 100 ml).

     При консуматорите от обществени местни водоизточници по показателите, включени в постоянния мониторинг е изследвана 1 проба:

 • Община Севлиево: с. Дамяново(център).

     Резултатите от анализа на пробита показва, че не отговаря на Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съораженията при водоснабдяването, публ. в ДВ бр. 41/26.05.1970 г.

 • Община Севлиево: с. Дамяново (център) - по нитрати 77,98±0,38 mg/l (при норма до 45 mg/l)

     Регистрирани чревни инфекциозни заболявания за периода 16.11.2018г.-30.11.2018г.

 • Община Габрово: ентероколити – 7 бр;
 • Община Севлиево: ентероколити – 3 бр;
 • Община Дряново: ентероколити – 0 бр;
 • Община Трявна: ентероколити – 0 бр.

     Няма врзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.