Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 16.03.2019 г. - 31.03.2019 г.

01 апр

Населени места с въведено режимно водоснабдяване:

Община Габрово:

●с. Здравковец и с. Влайчевци. Вода ще има два поредни дни и два поредни дни няма да се подава, поради намаляване на дебита на водата.

 За периода са взети проби от 5 населени места:

ОбщинаГаброво: гр. Габрово.

ОбщинаСевлиево: гр. Севлиево, с. Идилево, с. Богатово

ОбщинаТрявна: гр. Трявна.

 При консуматорите от централно водоснабдените населени места по микробиологични показатели, включени в мониторинг от група „А” са изследвани 14 проби питейна вода:

ОбщинаГаброво: 4 проби от пункт РЗИ(сграда), по 1 проба от ПСПВ „Малуша”, ПСПВ „Сапатовец” в гр. Габрово

ОбщинаСевлиево: по 1 проба от: кв. „Балабанца”, В и К „Бяла”, „Микробиологична лаборатория”, „Източно отклонение” по 1 проба от селата: Идилево,  Богатово.

ОбщинаТрявна: по 1 проба от: ДСБДПЛББ ( Детска Болница), „Бензиностанция” в

гр. Трявна.

 Резултатите по микробиологични показатели - отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ДВ бр. 30/2001 г., изм. бр. 6/2018 г.

 

Взети проби от обществени местни водоизточници:

-по микробиологични показатели, включени в постоянния мониторинг е изследвана 1 проба:

Трявна: 1 проба от: „Белчо Белчев”, в гр. Трявна.

 Резултатите от изследваната проба по микробиологични  показатели не отговарят на изискванията на Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съораженията при водоснабдяването, публ. в ДВ бр. 41/26.05.1970 г. от следния пункт:

 „Белчо Белчев” по коли титър 20 ml (при норма > 30ml).

 Регистрираничревниинфекциознизаболяваниязапериода16.03.2019 г.-31.03.2019г.

Община Габрово:ентероколити – 2 бр;

Община Дряново:ентероколити – 1 бр;

Община Севлиево:ентероколити – 8 бр;

Община Трявна: ентероколити – 1 бр.

 Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.