Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 01.06.2018 г. - 15.06.2018 г.

21 юни

      Населени места с въведено режимно водоснабдяване:

 • Община Габрово: с. Кози рог (висока зона). Вода ще има в сряда, събота и неделя. Пускането и спирането ще става в 09.00 часа.

     За периода са взети проби от 16 населени места:

 • Община Габрово:гр. Габрово, с. Потока, с. Бойчета, с. Червена локва, с. Езеро, с. Спанци, с. Малуша.
 • Община Севлиево: с. Добромирка.
 • ОбщинаТрявна: гр. Трявна, гр. Плачковци, с. Енчевци, с. Дончевци, с. Бъзовец, с. Радевци, с. Боевци, с. Мръзеци.

     При консуматорите от централно водоснабдените и от централни ведомствени водоизточници, населени места, по показателите, включени в мониторинг от група „А” са изследвани 30 проби питейна вода.

 • Община Габрово: четири проби от пункт РЗИ (сграда), по една проба от централен ведомствен водоизточник „Експал България“ АД в кв. „Чарково“, и по една проба от кв. „Чарково“, кв. „Ябълка“, кв. „Шумели 1“, кв. „Шумели 2“, кв. „Нова махала“, кв. „Етъра“, кв. „Варчевци“, кв. „Болтата“ и от селата с. Потока, с. Бойчета, с. Червена локва, с. Езеро, с. Спанци.
 • Община Севлиево: една проба от с. Добромирка.
 • Община Трявна: по една проба от кв. „Божковци“ гр. Трявна', кв. „Горни Плачковци“, кв. „Стоевци“, кв. „Късовци“, кв. „Долни Цоневци“ гр. Плачковци и от селата с. Енчевци, с. Дончевци, с. Бъзовец, с. Радевци, с. Боевци, с. Мръзеци.

     Не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, публ. ДВ, бр.30/2001 г., изм бр. 6/2018г пробите от:

 • Община Габрово: централен водоизточник кв. „Нова махала“ гр. Габрово - цвят - неприемлив и мирис - неприемлив.
 • Община Трявна: централен водоизточник с. Бъзовец - по мирис -неприемлив, остатъчен хлор 0,90 mg/l (при норма 0,3 до 0,4mg/l).

    Предстои вземане на повторни проби за несъответстващите пунктове.

     При консуматорите от обществени местни водоизточници по показателите, включени в постоянния мониторинг са изследвани 2 бр. проби:

 • Община Габрово: с. Малуша.

     Резултатите от анализите са, че не отговарят на Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съораженията при водоснабдяването, публ. в ДВ бр. 41/26.05.1970 г.

 • Община Габрово: с. Малуша - по коли титър < 10 ml (при норма > 30ml), и по микробно число 200ml ( при норма до 100ml).

     Предстои вземане на повторни проби за несъответстващите пунктове.

     Регистрираничревниинфекциознизаболяваниязапериода01.06.2018г. -15.06.2018г.

 • Община Габрово: ентероколити – 7 бр.;
 • Община Севлиево: ентероколити – 11 бр.;
 • Община Дряново: ентероколити – 0 бр.;
 • Община Трявна: ентероколити - 0 бр.

     Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.