Промяна в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

14 сеп

Промяна в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

 

На 07.09.2015 г. Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Постановлението е обнародвано в бр. 70 на Държавен вестник от 11.09.2015 г. и влиза в сила три дни след тази дата.

С Постановлението се поставят под контрол 6 нови вещества в Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Веществото „Кокаин“ се прехвърля от Списък II „Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ в Списък I.

В Списък III „Рискови вещества“ се включват 2 нови вещества: Зопиклон“ и „Цинолазепам“.

         Постановлението предвижда тримесечен гратисен период от влизането в сила, в който лицата, извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотичните вещества „Зопиклон" и „Цинолазепам" и търговия на дребно, както и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи веществата "Зопиклон" и "Цинолазепам", да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Търговията с лекарствените продукти, съдържащи веществата „Зопиклон" и „Цинолазепам" ще се осъществява със специални формуляри за покупко-продажба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Наличните количества в складовете на нелицензирани търговци на едро и дребно могат да се предадат на лицензирани с приемателно-предавателни протоколи или да се съхраняват до получаване на лицензия.

Предписването и отпускането е чрез специална рецептурна бланка със зелен цвят.