Информация за питейната вода в регион Габрово м. юли 2015 г.

25 авг

     Относно: Състоянието на питейните води в Габровска област за периода 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г., съгласно писмо № 32-00-12/10.03.2005 г. на Министерство на здравеопазването

     Няма населени места с въведено режимно водоснабдяване.
     За химичен анализ са взети 14 проби от централни водоснабдявания от 14 населени места. Не са установени несъответствия по изследваните показатели.
     За микробиологичен анализ са взети 25 проби от централни водоизточници.
     На изискванията на Наредба № 9(ДВ бр.30/2001 г.) за качеството на водата за питейно-битови нужди не съответстват 4 проби.
     Издадено е 1 предписания до «В и К»ООД Габрово/клон Трявна във връзка с нестандартните проби.
     Няма взети проби от местни водоизточници за микробиологичен и химичен анализ.
     За периода 01.07.2015 г. - 31.07.2015 г. са регистрирани следните инфекциозни заболявания:
       - община Габрово: ентероколити – 19 бр.;
       - община Севлиево: ентероколити – 23 бр.; хепатит – 1 бр.;
       - община Трявна: ентероколит – 1 бр.
       - община Дряново: ентероколити – 2 бр.;
     Няма връзка между инфекциозните заболявания и качеството на питейната вода.