Информация за питейната вода в регион Габрово

01 авг

     Във връзка с получена по телефона на 01.08.2014 г. жалба до РЗИ гр. Габрово е извършена незабавна проверка на водоснабдяването в с. Дебел дял, Община Габрово

     При проверката е установено, че водата подавана от Резервоар 1 не отговаря по показател мирис. (има такъв на нефтени продукти).
     Издадено е предписание до „В и К“ ООД Габрово за отстраняване на несъответствието.
     Забранено е ползването на вода от резервоара.
     Населението на с. Дебел дял да използва за пиене бутилирана вода, а за битови нужди може да се ползва вода от водоноските на „ВиК“ ООД до решаването на проблема