Информация за пуснатите на пазара биоциди

27 фев

     Уведомяваме гражданите и юридическите лица,

че на основание чл. 18д, ал. 1, т. 3, чл. 15, ал. 4, т. 17 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, и във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1950 на Комисията от 4 ноември 2016 година за неодобряване на определени активни вещества в състава на биоцидите съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 300, 8.11.2016г., стр. 14-18), Заповед № РД 01-74/20.02.2017 г. (обн. ДВ бр. 23 от 2017 г.) на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01 -287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването,

посочените биоциди не могат повече да бъдат предоставяни на пазара:

  1. Биоцидът „АЛГИ/ALGI", съдържащ активното вещество четвъртични амониеви съединения бензилкокоалкилдиметил, хлориди; Заповед за отмяна №РД-01-47/02.02.18г.
  2. Биоцидът „Акваген DBN", съдържащ активното вещество четвъртични амониеви съединения бензилкокоалкилдиметил, хлориди; Заповед за отмяна №РД-01-46/02.02.18г.
  3. Биоцидът „РЗ-АКВАЦИД  BRM", съдържащ активното вещество четвъртични амониеви съединения бензилкокоалкилдиметил, хлориди; Заповед за отмяна №РД-01-45/ 02. 02.18г.
  4. Биоцидът „Септобар 50/Septobar 50", съдържащ активните вещества диметилдиоктиламониев хлорид и децилдиметилоктиламониев хлорид; Заповед за отмяна №РД-01-38/02.02.18г.
  5. Биоцидът „Найбокварт", съдържащ активното вещество четвъртични амониеви съединения бензилкокоалкилдиметил, хлориди; Заповед за отмяна №РД-01-37/02.02.18г.
  6. Биоцидът „BROS срещу фараонови мравки FP", съдържащ активното вещество силициев диоксид; Заповед за отмяна №РД-01-36/02.02.18г.
  7. Биоцидът „BROS Дуо против мухи", съдържащ активното вещество силициев диоксид; Заповед за отмяна №РД-01-35/02.02.18г.
  8. Биоцидът „Септизал", съдържащ активното вещество алкилбензилдиметиламониев хлорид/ бензалкониев хлорид; Заповед за отмяна №РД-01-40/02.02.18г.

     Определен е шестмесечен срок, считано от 02.02.2018 г. за  използване и съхраняване на наличните количества от горе посочените биоциди.