Информация за състоянието на питейните води в Габровска област през м. юни

11 юли

     За периода няма населени места с въведено режимно водоснабдяване.

     Взети са проби от 36 населени места в общини Габрово, Трявна, Плачковци и Севлиево.
     Общият брой на пробовземанията от централните водоснабдявания е 104, от които 46 проби са за физико-химичен анализ и 58 проби – за микробиологичен анализ. Девет от пробите не отговарят на нормативните изисквания по показатели „ешерихия коли”, „колиформи” и „ентерококи”. Издадени са две предписания: до ВиК ООД – Габрово и до ВиК «Бяла» ЕООД – Севлиево за промиване и дезинфекция на водата във водопроводната мрежа. Предстоят контролни анализи за допуснатите отклонения.
     Взети са 16 проби от местни водоизточници за физико-химичен и микробиологичен анализ. Няма проби, които не отговарят на изискванията.
     Не е установена връзка между инфекциозните заболявания и качеството на питейната вода.