Курсове следдипломна квалификация през 2018 г.

21 май

   Уважаеми колеги,

          В РЗИ Габрово се получи План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 г.

            Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация.

         Обръщаме внимание, че на всяка заявка трябва да бъде посочен телефон за обратна връзка с кандидата. Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.

         Моля да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

            След разглеждане на План-разписанието за 2019 г., и след съобразяване с необходимите изисквания, направете поименни предложения по приложените образци № 1 и 2 (в два екземпляра).

          Изпратете и попълнените форми на заявки № 3, 4 и 5 (в два екземпляра).

             Заявка № 5 се попълва само от специализанти.

            Вашите предложения изпратете в РЗИ в срок до 20.07.2018г.

         Уведомяваме Ви, че План-разписанието за 2019 г. е качено на Интернет-страницата на МУ- София в раздел СДО.  Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Електронният адрес на МУ – София е: medfac.mu-sofia.bg

Допълнителна информация на тел. : 02/952 02 80.

              Брошурата с План-разписанието може да намерите и в РЗИ – ул.”Райчо Каролев” № 2, ет. 5, стая № 503 - д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631 - понеделник, сряда и петък.

  

Уважаеми колеги,

      В РЗИ Габрово се получи Програма на курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2018 г. в „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД. бул. „Никола Вапцаров” 51 Б, 1407 София.

     За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение се подава заявка по приложения образец в брошурата с попълнени всички данни. След одобряването на заявката от страна на болницата, се изпраща писмо до лицето, подало заявкат за потвърждаване на участието.

     АДРЕС ЗА ЗАЯВКИ И ИНФОМАЦИЯ:
        Дирекция „Научна и учебна дейност”
        „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД
        бул. „Никола Вапцаров” 51Б, 1407 София
        тел. 02/ 403-42-21, 403-42-28

Zlatka.ROMANSKA@acibademcityclinic.bg
Pavlina.STANCHEVA@acibademcuityclinic.bg                

     Брошурите с програмата може да намерите в РЗИ Габрово, ул. ”Райчо Каролев”  № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631; понеделник, сряда и петък.

 

      Уважаеми колеги,

       В РЗИ Габрово се получи ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификацция на висшите медицински кадри през 2018 г. в МУ – Плевен

       За участие в курсовете и индивидуалното обучение за следдипломна квалификация се подават заявки по приложения образец в брошурата с попълнени всички данни. В брошурата се съдържа информация за таксите на обучението.

       ЗА ИНФОМАЦИЯ:

      МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
      5800 Плевен, ул. „Св. Климент Охридски” 1
      Център за следдипломно обучение
       тел. 064/884-148
       064/884-166                        

      Брошурата с План – разписанието може да намерите в РЗИ, ул.”Райчо Каролев” № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631 - понеделник, сряда и петък.

 

Уважаеми колеги,

      В РЗИ Габрово се получи План-разписание на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център, гр. София 1407, ул. „Околовръстен път” № 127 за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018 г.   

     При заявяване на обучения да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

     Уведомяваме Ви, че план-разписанието е качено в Интернет-страницата на Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно-съдов център в рубриката „За нас” - секция Учебен отдел. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.

     Допълнителна информация можете да получите на:

     Тел. 02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова

      Е-mail: Adelina.Viktorova@acibademcityclinic.bg                               

     План-разписанието може да намерите в РЗИ – ул.”Райчо Каролев” № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631 - понеделник, сряда и петък.