Предоставяни услуги

10 фев

Органът за контрол от вид А (ОК-А) е обособен като самостоятелно звено в структурата на Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ –Габрово и притежава Сертификат за акредитация рег. № 203 ОКА / 14.11.2019 г. валиден до 17.12.2022 г. издаден от ИА на БСА  съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012

ОК-А извършва контрол върху продукти и параметри на работната среда по искане на физически и юридически лица. Документите, които издава ОК-А за извършения контрол са протокол с резултати и сертификат за оценка на съответствието.

В обхват на акредитация на ОК-А при РЗИ – Габрово е да извършва контрол на:

I. Води (физико-химични и микробиологични показатели):

  • Води за питейно-битови цели
  • Повърхностни води
  • Подземни води
  • Води от плувни басейни
  • Води за направа на бетон

II. Козметични продукти и битови химични препарати ( физико-химични показатели)

III. Храни (микробиологични показатели)

IV. Физични фактори на средата

  • Микроклимат
  • Изкуствено осветление
  • Шум в работна среда
  • Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
  • Шум в околна среда

Подаване на документи и получаване на информация:

Заявление за контрол по образец за вида на исканата услуга се попълва и подава в приемен сектор на Орган за контрол от вид А при РЗИ - Габрово :

гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 2, ет. 3, стая №307
телефон: 066/ 840 621; приемно време: всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.

Срокът за извършване на контрола е в зависимост от исканите показатели при максимално време 10 дни от приемане на заявката.

Образци на документи, необходими за извършване на лабораторен контрол: 
Заявка за контрол

 Услугите се заплащат съгласно Тарифа на таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (ДВ бр.83 от 2007 г., изм. и доп. ДВ бр.17 от 23.02.2018 г.) при подаване на заявлението.