Предоставяни услуги

14 ян.

 

Лабораторията на РЗИ Габрово притежава Сертификат за акредитация рег. № 203 ОКА / 08.12.2016 г. валиден до 02.12.2018 г. издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012

  Изследвания и анализ на:

     I. Води

 • Води за питейно-битови цели
 • Повърхностни води
 • Подземни води
 • Води от плувни басейни
 • Води за направа на бетон

 II. Козметични продукти и битови химични препарати

 • Козметични продукти
 • Битови химични препарати

  III. Физични фактори

 • Микроклимат в работна и битова среда
 • Шум в работна и околна среда и в помещения на жилищни и обществени сгради
 • Осветление в работна и битова среда

   IV. Храни

 • Зърнени и варива
 • Брашна, нишестета, хляб и хлебопекарни изделия
 • Макаронени изделия
 • Растителни мазнини
 • Захар, сладкарски, захарни и шоколадови изделия
 • Плодове, зеленчуци и продукти от тях
 • Безалкохолни напитки
 • Билки и подправки
 • Салати и готови ястия

    Административно звено, в което се подават документите и се получава информация:
Отдел "Лабораторни изследвания"
адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 2, РЗИ Габрово
телефони: 066/ 840 621
приемен сектор: ет. 3, стая 307
приемно време: всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч. 

    ПРОЦЕДУРА:
    В приемен сектор се подава заявление по образец за извършване на лабораторен контрол.
    Срокът за извършване на контрола  е в зависимост от исканите показатели при максимално време 7 дни от приемане на заявката.
    Заплащането на някои видове услуги, които са с фиксирани цени, се извършва при подаване на заявлението от клиента.  

    Образци на документи, необходими за извършване на лабораторен контрол: 
- Заявление за контрол

     Услугите се заплащат съгласно ПМС 225/2012 г.,  (Обн. ДВ. бр.81 от 2012 г.)