Предоставяни услуги

24 мар

 Лабораторията на РЗИ Габрово притежава Сертификат за акредитация рег. № 203 ОКА / 02.12.2014 г. валиден до 02.12.2018 г. издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020

  Изследвания и анализ на:
     I. Води 
     1. Води за питейно-битови цели
     2. Води натурални минерални, изворни и трапезни – бутилирани
     3. Повърхностни води
     4. Подземни води
     5. Води от плувни басейни
     6. Води за направа на бетон
 II. Козметични продукти и битови химични препарати
      1. Козметични продукти
      2. Битови химични препарати
  III. Физични фактори
      1. Микроклимат
      2. Шум
      3. Осветление
   IV. Храни
     1. Зърнени и варива
     2. Брашна, нишестета, хляб и хлебопекарни изделия
     3. Макаронени изделия
     4. Растителни мязнини
     5. Захар, сладкарски, захарни и шоколадови изделия
     6. Плодове, зеленчуци и продукти от тях
     7.  Безалкохолни напитки
     8. Билки и подправки
     9. Салати и готови ястия
 
Административно звено, в което се подават документите и се получава информация:
Отдел "Лабораторни изследвания"
адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 2, РЗИ Габрово
телефони: 066/ 840 621
приемен сектор: ет
. 3, стая 307
приемно време: всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч. 

ПРОЦЕДУРА:
 В приемен сектор се подава заявление по образец за извършване на лабораторен контрол.
Срокът за извършване на контрола  е в зависимост от исканите показатели при максимално време 7 дни от приемане на заявката.
Заплащането на някои видове услуги, които са с фиксирани цени, се извършва при подаване на заявлението от клиента.  

Образци на документи, необходими за извършване на лабораторен контрол: 
- Заявление за контрол
Услугите се заплащат съгласно ПМС 225/2012 г.,  (Обн. ДВ. бр.81 от 2012 г.)