На вниманието на директорите на учебни заведения

05 сеп

     От 1 септември 2014 година влиза в сила Наредба № 10 от 19 юни 2014 г., ДВ бр. 54 от 1.07.2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на Министерство на здравеопазването (МЗ). Същата отменя Наредба №24 на МЗ от 2006 година.
     Оценката и контролът на седмичните разписания на училищата за учебната 2014/2015 година ще се осъществява по новата наредба, във връзка с което насочваме вниманието на директорите на училищата върху текстовете на членове 3, 4, 5 и 6, които въвеждат нови изисквания при изготвянето им.
     Седмичното разписание се представя в РЗИ до 10 дни след началото на всеки учебен срок и до 5 дни след всяка негова промяна. Седмичното разписание трябва да е заверено с подпис и печат на директора на училището, както и да е вписана датата на утвърждаването му – не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок. В комисията по изготвяне на седмичното разписание задължително участва медицинският специалист от здравния кабинет в училището.      В тази връзка е необходимо копие от заповедта на директора за състава на комисията да се предостави в РЗИ, ведно със седмичното разписание.
     В седмичните разписания трябва да са посочени: последователността на провеждане на учебните предмети за целия ден, вкл. СИП, самоподготовка, други занимания по интереси; началния и крайния час на всеки предмет (учебен час), както и времето за обяд и отдих.
     Необходимо е също ясно да бъде посочено кои паралеки в СОУ са профилирани или са за придобиване на професионална подготовка, когато има такива. Тази информация може да бъде изнесена и в справка към разписанието.
     За оценка на седмичните разписания е необходимо да бъдат представени следните документи:
        1.Седмично разписание- мин. 2 екземпляра, заверени с подпис на директора и печат;
        2.Заявление по образец;
        3.Документ за платена такса;
        4.Копие от заповед на директора на училището за назначаване на комисия за изготвяне на седмичното разписание на училището;
        5. Уведомление за причините, поради които не могат да бъдат спазени изискванията на чл.6, ал.1 и 2 от Наредба №10/01.07.14г., ако има такива.
        6.Справка с информация за профилираните паралелки и предметите от профилираната подготовка на учениците, ако това не е отразено в разписанието.
     Заявление по образец може да се изтегли от сайта на РЗИ Габрово (Административно обслужване,Административни услуги, пореден номер 41).
     За въпроси и допълнителна информация: отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, тел. 066 840 625.

 

Прикачен файл: [ можете да свалите файла, като натиснете тук ]