На вниманието на лекарите от Област Габрово

13 юни

 Относно: Указания за работа и движение на първичните документи „Съобщение за смърт” и „Свидетелство за перинатална смърт”, източник на информация за статистическите данни за умиранията по причини и мъртворажданията по причини.

 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
     С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт, издадена от Министъра на здравеопазването и обн. ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г., е регламентирана промяна по отношение броя на издаваните екземпляри от лекаря, констатирал смъртта, както и „маршрута” на екземпляр от „съобщение за смърт” и „свидетелство за перинатална смърт” до органите на статистиката, с цел да бъде осигурен източник на информация за статистическото изследване „Умирания по причини и смъртност по причини”.
Накратко измененията са следните:
        1. Лекарят/фелдшерът, установил смъртта, попълва "Съобщение за смърт" съобразно формата, определена с Наредба № 42 от 2004г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (ДВ, бр. 111 от 2004г.). Документът се попълва в три екземпляра. Първият екземпляр от документа се изпраща на длъжностното лице по гражданското състояние в общината, района, кметството или населеното място, на чиято територия е настъпило събитието. Вторият екземпляр от документа се изпраща на съответната регионална здравна инспекция. Третият екземпляр остава на съхранение при лекаря/лечебното заведение. В случай че смъртта е установена в лечебно заведение, екземплярът се съхранява в създаден за целта регистър в лечебното заведение.
       2. При раждане на мъртво дете и при смърт на дете в първата седмица от раждането лекарят/фелдшерът, установил смъртта, попълва "Свидетелство за перинатална смърт" като приложение към "Съобщението за раждане" - в случаите на раждане на мъртво дете, съответно към "Съобщението за смърт" - в случаите на живородено, починало в продължение на 168 часа след раждането, съобразно формата, определена с Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия. Документът се издава в един екземпляр, а копие от него се изпраща до съответната регионална здравна инспекция.
      Във връзка с гореизложеното се налагат промени в организацията на работа, относно предаването на тези документи в РЗИ Габрово както следва:
      1. Съобщенията за смърт следва да бъдат предавани от лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ чрез приемо-предавателен протокол, подписан от служител на РЗИ и служител на лечебното заведение до 10-то число на месеца, следващ месеца на издаване на съответния документ.
      2. Свидетелството за перинатална смърт и съобщението за раждане на мъртвородено се изпращат по досега установения начин в рамките на регламентирания от Наредбата двумесечен срок от настъпване на събитието до предаването им.
       Навременното и изчерпателно получаване на всички „Съобщения за смърт” е важен фактор за ролята им като източник на информация за изследване „Умирания по причини и смъртност по причини”, включено в Националната статистическа програма за 2013г.
       В случай, че не се спазват сроковете и начина предаване на документите, РЗИ ще уведоми съответния компетентен орган, съблюдаващ за спазване изискванията на тази Наредба, за предприемане на последващи действия.