На вниманието на общопрактикуващите лекари

29 ное

     Уважаеми колеги,

 Сведение  за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика”  за II-ро полугодие 2017г.

(Приложение 7, към чл.13, ал.2 от Наредба 15 / 2005 г. Публ. в ДВ бр.45/2005г., Изм. и доп. ДВ. бр.38 от 12 Май 2017г.

 Таблицата „Приход и разход на ваксини”– за II-ро полугодие 2017г

      Попълнените два формуляра,  можете да предадете до 22.12.2017г. на хартиен носител в РЗИ Габрово, ет. 2, стая 205 или в електронен вариант на E-mail: tdkoleva19@abv.bg

 *Моля, обърнете внимание на следното:

  •  В колона 5 (помедицински противопоказания)включвате отложените по временни и т.нар. трайни противопоказания, т.е. всички отложени по медицински причини.
  •  
  • В колона 6 (поради отказ)включвате отказалите имунизация, когато отказа е заявен чрез подпис.
  •  
  • В колона 7 (други причини)тук се включват всички деца, които не са имунизирани с изключение на тези по медицински причини и отказ, като: неявили се, мигрирали, неоткрити на адрес.

 

Моля, не изпращайте с електронен подпис!