НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ!

01 дек

     Уважаеми колеги,

      Сведение  Формуляр  “3”-23а – за II-ро полугодие 2016г.за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика”  (Приложение 7, към чл.13, ал.2 от Наредба 15 / 2005 г. публ в ДВ бр. 45/2005 г. , изм. и допл. ДВ бр.92 / 2014 г.)

      Таблицата „Приход и разход на ваксини”– за II-ро полугодие 2016г

      Попълнените два формуляра,  можете да предадете до 28.12.2016г. на хартиен носител в РЗИ Габрово, ет.2, стая 205 или в електронен вариант на E-mail: tdkoleva19@abv.bg