На вниманието на ОПЛ област Габрово

30 ное

Уважаеми колеги,

Предоставяме Ви,

Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика”

(Приложение 7, към чл.13, ал.2 от Наредба 15 / 2005 г. Публ в ДВ бр. 45/2005 г. , изм. и допл. ДВ бр.92 / 2014 г.)

и

Таблица  „Приход и разход на ваксини”

     

Моля, попълнете формулярите с данни за  II-ро полугодие на 2015 г., и предайте на хартиен носител в РЗИ Габрово, ет.2, стая 205 или в електронен вариант на E-mail: tdkoleva19@abv.bg

 

Срок:  21.12.2015 г.