На вниманието на ОПЛ от Oбласт Габрово!

15 окт

Относно: Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2020г.

Уважаеми колеги,

С Решение №6 от 10.01.2019 г. на Министерския съвет е приета Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2020 г.

В България ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем за нашата страна. Заболяванията от грип са съсредоточени основно в рамките на 3-4 седмици. През тези седмици средната заболеваемост за страната достига до над 300 на 10 000 население, което означава, че в периода на епидемичен подем са преболедували не по-малко от 250  000-300  000 души. Само в областните градове всяка година възникват средно около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип.

Грипът се проявява във всички възрастови групи, от по-леки до тежки състояния и смърт. Най-висока е смъртността при хората над 65 г., като достига до 90% от смъртните случаи, предимно при лица с придружаващи заболявания.

Много от случаите на грип и свързаните с него тежки усложнения и смърт могат да бъдат предотвратени с ваксинопрофилактика. При здравите хора противогрипните ваксини може да предотвратят 70% до 90% от заболявянията от грип. При хората в напреднала възраст ваксината намалява тежкото протичане  и усложненията до 60%, а смъртните случаи с 80 %.

В България имунизационния обхват с ваксини е нисък, като за периода 2013-2017 г. средния обхват в страната  е едва 2,4 на 100 души. Тези изчислени са направени на базата на извършени продажби, а не на реално приложени дози, които вероятно са по-малко. Към момента, противогрипните ваксини се закупуват от пациента и се прилагат срещу заплащане като препоръчителна имунизация.

С приемането на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65 г., да се снижи заболеваемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията , свързани с грипа, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения и начините за предпазване.

Една от основните дейности на програмата е осигуряването с публични средства на ваксини срещу сезонен грип за обхващане на лица от целевата група с основни изпълнители  лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ.

За целта са изготвени и одобрени от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса ”Указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонния грип, осигуряващи изпълнението на Нацоналната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.”, които определят реда за осигуряване, предписване, отпускане, получаване,  отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонния грип и дейностите по прилагането им. Същите са публикувани на интернет страницата на НЗОК (https://www.nhif.bg/page/29). Предвидено е имунизацията с противогрипни ваксини да се провежда през периода октомври-декември от общопрактикуващи лекари, сключили договора по чл.59, ал.1 от Закона за здравното осигуряване за лицата,включени  в пациентската им листа.

Ваксините, които ще се прилагат за изпълнение на Националната програма, следва да са вписани в Приложение №3”Лекарствени продукти,предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл.82, ал.1, т.8  от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени с наредбата по чл.58, ал.2 от „Закона за здравето” на позитивния лекарствен списък.

Обръщаме Ви внимание, че към момента в посоченото приложение е регистриран единствено лекарствения продукт  Vaxigrip Tetra в опаковка по 10 бр., предварително напълнени спринцовки с игла, което общопрактикуващите лекари е необходимо да съобразяват при изготвяне на заявките си. Съгласно указанията  НЗОК заплаща само за профилактични противогрипни ваксини, които са приложени и отчетени от ОПЛ в предвидените срокове.

Отчитането на приложените дози противогрипна ваксина по Националната програма от общопрактикуващите лекари към Регионалните здравни  инспекции е под код 99 „Имунизирани по национална програма” от Приложение №7, към чл.13, ал.2 от Наредба №15 за имунизациите в Република България.