На вниманието на ОПЛ от област Габрово

12 юни

Уважаеми колеги,

 1. Сведение  за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика”  за I-во полугодие 2018г.  

(Приложение 7, към чл.13, ал.2 от Наредба 15 / 2005 г. Публ в ДВ бр.45/2005г., изм. и допл. ДВ бр.92 / 2014 г.Наредба за изменение на Наредба 15 ДВ бр. 38/12.05.2012 г.)

 2. Таблица „Приход и разход на ваксини”– за I-во полугодие 2018г

 3. Формуляр „Годишен план“ за 2019 г. на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

 Попълнените три формуляра,  можете да предадете до 29.06.2018г. на хартиен носител в РЗИ Габрово, ет.2, стая 205 или в електронен вариант на E-mail: tdkoleva19@abv.bg

  •  В колона 5 (по медицински противопоказания)включвате отложените по временни и т.нар. трайни противопоказания, т.е. всички отложени по медицински причини.
  • В колона 7 (други причини)тук се включват всички деца, които не са имунизирани с изключение на тези по медицински причини и отказ, като: неявили се, мигрирали, неоткрити на адрес.