Национална антиспин кампания 2019

15 авг

   

На 15 август стартира пореден етап от Национална АНТИСПИН кампания, която е целогодишна инициатива и има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН, да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално-предавани инфекции.

Кампанията цели и да мотивира хората към отговорност към собственото здраве и ще продължи до 15 септември 2019г.

Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България 2017-2020 г. ще надгради резултатите, постигнати при изпълнението на последните две национални програми в периода 2001-2007г. и 2008-2015г., които бяха подкрепени чрез изпълнение на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария в периода 2004-2014 г. Националните програми отговарят на изискванията и ангажиментите, поети от страната в изпълнение на международните препоръки и редица политически документи.

След регистриране на първите случаи на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) в света през 1981 г., инфекцията с вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ) се разрасна до пандемични размери.  Повече от три десетилетия светът живее с глобалното предизвикателство за справяне с епидемията, причинена от ХИВ.

България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация.

Целите на новата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България 2017-2020 г. са в съответствие с глобалните задачи, поставени от СЗО.

1. Достигане до минимум 60 % покритие на групите в най-висок риск чрез запазване, разширяване и поддържане на целенасочени и непрекъснати интервенции за превенция на ХИВ с цел да се намали риска от инфектиране или предаване на ХИВ инфекцията.

2. Намаляване със 75 % на новите случаи на ХИВ инфекция.

3. Елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено.

4. До 2020 г. достигане до 90 % на дела на лицата, инфектирани с ХИВ, които знаят своя статус, включване на антиретровирусно лечение на 90 % от хората, живещи с ХИВ, които знаят своя статус и постигане на трайна вирусна супресия при тези на лечение.

5. Достигане през 2020 г. до 95 % от бременните жени с изследване за сифилис и до 90 % от бременните жени с изследване за ХИВ.

6. До 2020 г. намаляване до 90% на: случаите с вроден сифилис, на инфекциите, причинени от T. pallidum и на инфекциите, причинени от N. gonorrhoeaе спрямо нивата от 2015 г.

7. До 2020 г. осигуряване на защита и нулева дискриминация на хората, живеещи с ХИВ, и на лицата от групите в най-висок риск.

Националната програма е насочена към цялото население на страната. Специфичните целеви групи от населението, които са включени в новата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ 2017-2020 г. са:

• Лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН);

• Мъже, които правят секс с мъже (МСМ);

• Маргинализирани етнически общности в риск;

• Лица, лишени от свобода;

• Лица, предлагащи сексуални услуги и техните клиенти;

• Лица, търсещи и получили международна закрила, мигранти и мобилно население;

• Млади хора, деца и млади хора в риск;

• Хора, живеещи с ХИВ и техните партньори и близки.

 

Регионална Здравна инспекция напомня:

Всеки желаещ може да провери своя ХИВ-статус безплатно и анонимно в лабораторията на РЗИ Габрово, ул. Райчо Каролев №2.