Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата

18 апр

    Настоящата Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 г. в РБългария 2015-2020 е изготвена в съответствие с приетата НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2014-2020 одобрена с Решение № 27 на Министерския съвет.
     Посочената Програма е медицински и обществено обосновано продължение на реализираната през периода след 2009 г. и по настоящем до края на 2014 г. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. 2009- 2014 г. В Глобалния план за действие за профилактика и контрол на незаразните заболявания на СЗО 2013- 2020 изрично се подчертава, че основната цел на плана са не само 4 основни незаразни заболявания- сърдечно-съдови, онкологични, хронични респираторни заболявания и диабет, но и оралните заболявания.
     Оралното здраве е определящ фактор за качество на живот, за благополучие и е интегрална част от общото здраве. В България над 20 години не е провеждано национално епидемиологично проучване, за установяване състоянието на оралното здраве на децата и учениците до 18 годишна възраст.
     Дейността по силанизиране в национален мащаб започва през 2010 г., когато е проведено епидемиологично проучване на деца от три възрастови групи: на 5-6 години, на 12 години и на 18 години, за да се установи разпространението и честотата на зъбния кариес, заболяванията на пародонта и зъбночелюстните деформации. Прегледани са 20 160 деца за страната. Резултати - без кариес са: 29 % от децата на 5-6 г.; 21 % от 12-годишните деца; 8 % от 18-годишните.
     За Габровска област работят лекари по дентална медицина, като изпълнители на НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ДЕЦА 0-18 г.. Създадена е интернет страница на Програмата- www oralnaprofilaktika. bg. на която всеки може да получи подходяща информация за оралните заболявания, тяхната профилактика, да се запознае и да ползва пълнометражен анимационен филм, образователни листовки и да осъществи контакт с регионалните координатори и изпълнители на Програмата.
     Цели на Програмата: Подобряване оралното здраве на децата до 18 г. чрез:
        1. Повишаване нивото на информираност на населението- децата и техните родители, по въпросите за оралното здраве.
        2. Здравно обучение и възпитание на децата, родителите и учителите на правилата за опазване на оралното здраве- правилна устна хигиена, флуорна профилактика, обучение за здравословно хранене, редовно посещение при лекаря по дентална медицина, като се повишава дела на децата, които имат знания, адекватно поведение и умения за опазване на оралното си здраве.
        3. Намаляване интензитета на зъбния кариес на първите постоянни зъби, чрез прилагането на силанти на първите постоянни молари, при децата на възраст 5-8г.
        4. Епидемиологична оценка на кариеса при деца на възраст 8, 9, 10 години, на които са поставени силанти, сравнени с контролна група деца на същата възраст, на които не са поставени силанти.
        5. Запечатване (силанизиране) на дълбоки фисури и ямки на първи постоянни молари.
     Силантите представляват дентален материал, на основата на фотополимеризираща пластмаса, обогатена с флуор и калций, който образува много тънък слой върху дълбоките вдлъбнатини (ямите и фисурите) на дъвкателните повърхности на зъбите. Поставянето на силанти притежава огромен потенциал да предотвратява появата на зъбен кариес при децата, тъй като се създава бариера между зъба и бактериите, причиняващи кариес.