Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 г. в РБългария (2015-2020)

25 апр

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0 ДО 18 г. В РБЪЛГАРИЯ(2015-2020)

     Настоящата Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 г. в РБългария (2015-2020) е изготвена в съответствие с приетата НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ(2014-2020)одобрена с Решение № 27 на Министерския съвет.

     Посочената Програма е медицински и обществено обосновано продължение на реализираната през периода след 2009 г. и по настоящем до края на 2014 г. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. (2009- 2014 г). В Глобалния план за действие за профилактика и контрол на незаразните заболявания на СЗО (2013- 2020) изрично се подчертава, че основната цел на плана са не само 4 основни незаразни заболявания:сърдечно-съдови, онкологични, хронични респираторни заболявания и диабет, но и оралните заболявания.

     Оралното здраве е определящ фактор за качество на живот, за благополучие и е интегрална част от общото здраве. В България над 20 години не е провеждано национално епидемиологично проучване, за установяване състоянието на оралното здраве на децата и учениците до 18 годишна възраст.

     Дейността по силанизиране в национален мащаб започва през 2010 г., когато е проведено епидемиологично проучване на деца от три възрастови групи: на 5-6 години, на 12 години и на 18 години, за да се установи разпространението и честотата на зъбния кариес, заболяванията на пародонта и зъбночелюстните деформации. Прегледани са 20 160 деца за страната.

Резултати: без кариес са 29 % от децата на 5 - 6 г., 21 % от 12 годишните деца, 8 % от 18-годишните.

     Създадена е интернет страница на Програмата - www. oralnaprofilaktika. bg, на която всеки може да получи подходяща информация за оралните заболявания, тяхната профилактика, да се запознае и да ползва пълнометражен анимационен филм, образователни листовки и да осъществи контакт с регионалните координатори и изпълнители на Програмата.

 Цели на Програмата:

         Ø Подобряване оралното здраве на децата до 18 г. чрез:

          Ø Повишаване нивото на информираност на населението - децата и техните родители, по въпросите за оралното здраве.

         Ø Здравно обучение и възпитание на децата, родителите и учителите на правилата за опазване на оралното здраве- правилна устна хигиена, флуорна профилактика, обучение за здравословно хранене, редовно посещение при лекаря по дентална медицина, като се повишава дела на децата, които имат знания, адекватно поведение и умения за опазване на оралното си здраве.

         Ø Намаляване интензитета на зъбния кариес на първите постоянни зъби, чрез прилагането на силанти на първите постоянни молари, при децата на възраст 5-8г.

         Ø Епидемиологична оценка на кариеса при деца на възраст 8, 9, 10 години, на които са поставени силанти, сравнени с контролна група деца на същата възраст, на които не са поставени силанти.

         Ø Запечатване (силанизиране) на дълбоки фисури и ямки на първи постоянни молари.