Нарушаване правата на пациента - ред за подаване на жалби

11 сеп

        Гражданите на Република България, в качеството им на "пациенти" имат право да се жалват при нарушаване на правата им от страна на  лечебните заведения.

        Пациентът, съответно неговият родител, настойник или попечител, или упълномощено от него лице има право да подава жалби и сигнали до Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - Габрово при нарушаване на правата му или при спорове, свързани с медицинското обслужване. Регионална здравна инспекция в 7-дневен срок прави служебна проверка по жалбата или сигнала. При констатиране на административно нарушение проверяващият служител на РЗИ съставя акт за установяване на административното нарушение, а директорът на РЗИ издава наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания. При установяване на нарушения, наказуеми по реда на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите и Закона за здравното осигуряване, РЗИ уведомява и изпраща жалбата на районните колегии на Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите и на Районната здравноосигурителна каса. В тридневен срок от приключване на проверката РЗИ уведомява пациента за резултатите от проверката и за предприетите действия.

       Когато лицето прецени, че има нарушаване на правата му като пациент от страна на лекари, стоматолози или лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, има право да подаде писмена жалба до Районната здравноосигурителна каса.

      При нарушаване на правата на гражданите, свързани с етично-моралните взаимоотношения лекар-пациент или стоматолог-пациент, писмени оплаквания се изпращат до етичните комисии на   Регионалните колегии на Български лекарски съюз и Съюза на стоматолозите.