Контрол на водите за питейно-битови нужди по физико-химични и микробиологични показатели

18 юни

Извършен контрол

 

МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г.