Контрол на водите за питейно-битови нужди по физико-химични и микробиологични показатели

20 ян.

Извършен контрол

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 Г.