Регистрация на лични здравни книжки

24 мар

     Във връзка с измененията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, чл.4, ал.3 и 5, публикувани в ДВ бр.106 от 10.12.2013 г. от 01.01.2014 г. в Регионална здравна инспекция Габрово се въвежда регистрация на лични здравни книжки.
     Лицата с новоиздадена лична здравна книжка /ЛЗК/, след извършване на предварителните медицински прегледи и заключението на ОПЛ, трябва да се явят в РЗИ Габрово, етаж 1, стая № 101 за заверка и регистрация.
Заверяването на ЛЗК ще се извършва срещу представяне на:
        - документ за самоличност
        - удостоверение за настоящ адрес на лицето
     Лични здравни книжки, издадени преди влизането в сила на наредбата се заверяват и регистрират в РЗИ, след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания, на които подлежат лицата през 2014 година.