Указания относно предписването и отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

18 апр

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ, ПРЕДПИСВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ЛИЦЕНЗИЯ ПО ЗКНВП

     В РЗИ Габрово постъпи писмо от Министерството на здравеопазването, относно предписването и отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани, които пребивават на територията на Република България без издадени бъл-гарски документи за самоличност, съответно без генериран личен номер/личен номер на чужденец.
     Съгласно чл. 11 от Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 21 от 20.03.2009 г), предписването и отпускането се извършва на специална рецептурна бланка, с жълт цвят - за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 2 към чл. 3, т. 2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и със зелен цвят - за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 3 към чл. 3, т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Рецеп-турните бланки се състоят от точно определени реквизити. Задължителен реквизит е единният граждански номер, съответно личен номер или личен номер на чужденец на лицето, на което се отпускат лекарствените продукти с цел еднозначното му идентифициране и осъществяване на контрол.
     Съгласно чл. 8 от Закона за чужденците в Република България, чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава се изисква. В този смисъл, в рецеп-турната бланка с цел идентифициране на тези лица следва да се вписва номерът на редовния документ за задгранично пътуване.
     Министерството на здравеопазването ще инициира подготвяне на изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г., като в рецептурата бланка ще бъде дадена възможност за вписване на номер на редовния документ за задгранично пътуване.
     До приемане на промените и с цел разрешаване на възникнали казуси на непредпис-ване и неотпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани, които пребивават на територията на Република България, които нямат личен но-мер на чужденец, Министерството на здравеопазването счита, че на тези граждани могат да бъдат предписвани и отпускани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, като в полето, определено за ЕГН и ЕГЧ се вписва номер на редовния документ за задгра-нично пътуване. В случай, че определените за тази цел квадратчета са по-малко от броя на символите, които следва да се впишат, моля да се добавят „на ръка“ допълнителни квадратчета. Под полето с квадратчетата следва да се запише „на ръка“, че вписаният номер е на редовен документ за задгранично пътуване (РДЗП).