a a a

Административни услуги

 Тарифа за таксите, които се събират от органите за държавен здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения

  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

     Таксите за заявените административни услуги могат да бъдат заплатени:

  1. В брой - в касата на РЗИ
  2. С банкова карта чрез ПОС терминално устройство - в касата на РЗИ
  3. По банков път

     Банкова сметка
     Регионална здравна инспекция Габрово
     ул. "Райчо Каролев" 2
     идент. номер 176 031 095
     МОЛ д-р Николай Пенчоков
     Банка ОББ АД
     BIG UBBSBGSF
     IBAN BG50 UBBS 8002 31107327 10

Информация за потребителите на административни услуги

Образец на Заявление за комплексна административна услуга

Образец на Протокол за устно заявяване на комплексна административна услуга

 

1. Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ уникален идентификатор - 961

2. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие  върху индивидуалното здраве  уникален идентификатор - 1793

3. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве  уникален идентификатор - 1088
      
4. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина  уникален идентификатор - 685
       
5. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина  уникален идентификатор - 1336
      
6. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  уникален идентификатор - 881
 
7. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 
уникален идентификатор - 2155
         
8. Предоставяне на специални формуляри  на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  уникален идентификатор - 341
        
9. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
уникален идентификатор - 1552
        
10. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение 
уникален идентификатор - 882
        
11. Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове  уникален идентификатор - 1660
     
12. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води  уникален идентификатор - 466
       
13. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води  уникален идентификатор - 258
      
14. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина  уникален идентификатор - 1795         
        
15. Издаване на становище за класифициране на отпадъци  уникален идентификатор - 883
       
16. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план  уникален идентификатор - 259
        
17. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект  уникален идентификатор - 1870
        
18. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация  уникален идентификатор - 1338
        
19. Издаване на международен сертификат за имунизации
      РЗИ - Габрово не извършва тази услуга уникален идентификатор - 467
 
20. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние  уникален идентификатор - 1796
      
21. Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации РЗИ - Габрово не извършва тази услуга
уникален идентификатор - 558
 
22. Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб РЗИ - Габрово не извършва тази услуга уникален идентификатор - 686  
   
23. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби  уникален идентификатор - 1553
       
24. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната 
уникален идентификатор - 1089
        
25. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека  уникален идентификатор - 1573
       
26. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия  уникален идентификатор - 1349
       
27. Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращо лъчение - РЗИ - Габрово не извършва тази услуга
уникален идентификатор - 268
 
28. Издаване на становище за унищожаване на лекарства  уникален идентификатор - 2241
       
29. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ
уникален идентификатор - 477        
       
30. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици уникален идентификатор - 1350 
      
31. Регистрация и заверка на лична здравна книжка  уникален идентификатор - 1102
         
32. Предоставяне на достъп до обществена информация  уникален идентификатор - 2
         
33. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)  уникален идентификатор - 2134
          
34. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)  уникален идентификатор - 2133
       
35. Издаване на хигиенно заключение за проектна документация
уникален идентификатор 2961
         
36. Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
уникален идентификатор 3041
      
37. Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум уникален идентификатор 3047
   
a a a