a a a

Административно обслужване - Харта на клиента

Настоящата Харта на клиента е създадена от екипа на РЗИ Габрово въз основа на формулираните основни принципи в приетата с решение № 878/29.12.2002г. на Министерски Съвет на Република България концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на  принципа "едно гише".

 

a a a