a a a

Услуги, които могат да се заявят по електронна поща

 Административни услуги, за които е възможно извършване по електронна поща; образци (активираните позиции)

Реализирането на електронните услуги за активните позиции е на Етап 3 - Осъществява се двупосочно взаимодействие - потребителя на услугата може да получи информация, да изтегли бланки, да изпраща писма, формуляри и др. по електронен път, но администрацията не отговаря в реално време. Тя може да изпрати сканирани документи по извършена услуга обратно до заявителя след осъществяване на услугата.

 За извършване на услугата е необходимо сканираните документи да бъдат изпратени на E-mail: Gabrovo@rzi-gbr.org

Таксите за заявените административни услуги могат да бъдат заплатени:

  1. В брой - в касата на РЗИ
  2. С банкова карта чрез ПОС терминално устройство - в касата на РЗИ
  3. По банков път

 Сметка, по която се заплащат определените такси:

Регионална здравна инспекция Габрово
ул. "Райчо Каролев" 2
идент. номер 176 031 095
МОЛ д-р Николай Пенчоков
Банка ОББ АД
BIG UBBSBGSF
IBAN BG50 UBBS 8002 3110 7327 10
 
Образец на Заявление за комплексно административно обслужване
 
1. Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ уникален идентификатор - 961
          Заявление (обр. РЗИ Гб АП_1_1) 
          Заявление (обр. РЗИ Гб АП_1_2)
2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища уникален идентификатор 1335
          Заявление (обр. РЗИ Гб АП_2_1) 
          Декларация (обр. РЗИ Гб АП_2_2)
3. Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища уникален идентификатор - 1659
          Заявление (обр. РЗИ Гб АП_3_1)
4. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите уникален идентификатор - 465 
          Заявление (обр. РЗИ Гб АП_4_1) 
5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие  върху индивидуалното здраве уникален идентификатор - 1793
         Заявление (обр. РЗИ Гб АП_5_1) 
6. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве уникален идентификатор - 1088
         Заявление (обр. РЗИ Гб АП_6_1)
7. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина уникален идентификатор - 685
         Заявление (обр. РЗИ Гб АП_7_1)
8. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина уникален идентификатор - 1336
         Заявление (обр. РЗИ Гб АП_8_1) 
9. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества уникален идентификатор - 881
11. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества уникален идентификатор - 2155
         Заявление (обр. РЗИ Гб АП_11_1)
12. Предоставяне на специални формуляри  на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества уникален идентификатор - 341
         Заявление (обр. РЗИ Гб АП_12_1)
14. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение уникален идентификатор - 1552
        Уведомление (обр. РЗИ Гб АП_14_1)
        Уведомление (обр. РЗИ Гб АП_14_2)
        Уведомление (обр. РЗИ Гб АП_14_3)
15. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение уникален идентификатор - 882
        Заявление (обр. РЗИ Гб АП_15_1)
16. Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове  уникален идентификатор - 1660
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_16_1)
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_16_2)
17. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти уникален идентификатор - 1794
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_17_1)
18. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води уникален идентификатор - 466
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_18_1)
19. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води уникален идентификатор - 258
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_19_1)
20. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина уникален идентификатор - 1795          
        Заявление (обр. РЗИ Гб АП_20_1)
21. Издаване на становище за класифициране на отпадъци уникален идентификатор - 883
        Заявление (обр. РЗИ Гб АП_21_1)
22. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план  уникален идентификатор - 259
        Заявление (обр. РЗИ Гб АП_22_1)
23. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект уникален идентификатор - 1870
        Заявление (обр. РЗИ Гб АП_23_1)
24. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация уникален идентификатор - 1338
        Заявление (обр. РЗИ Гб АП_24_1)
25. Издаване на международен сертификат за имунизации уникален идентификатор - 467
26. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние уникален идентификатор - 1796
        Заявление (обр. РЗИ Гб АП_26_1)
27. Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация уникален идентификатор - 558
28. Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб уникален идентификатор - 686      
29. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби уникален идентификатор - 1553
 
30. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната уникален идентификатор - 1089
       Молба (обр. РЗИ Гб АП_30_1)      
31. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека уникален идентификатор - 1573
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_31_1)
32. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия уникален идентификатор - 1349
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_32_1)
33. Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращо лъчение уникален идентификатор - 268
35Издаване на становище за унищожаване на лекарства уникален идентификатор - 2241
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_35_1)
37. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ уникален идентификатор - 47   
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_37_1)
38. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици уникален идентификатор - 1350  
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_38_1)
39. Регистрация и заверка на лична здравна книжка уникален идентификатор - 1102
          Заявление (обр. РЗИ Гб АП_39_1)
40. Извършване на консултации представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или извършване на друга административна услуга уникален идентификатор - 1
41. Предоставяне на достъп до обществена информация уникален идентификатор - 2
          Заявление (обр. РЗИ Гб АП_41_1)
42. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ уникален идентификатор - 3
          Заявление (обр. РЗИ Гб АП_42_1)
43. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) уникален идентификатор - 2134
          Заявление (обр. РЗИ Гб АП_43_1)
44. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) уникален идентификатор - 2133
       Заявление (обр. РЗИ Гб АП_44_1)
a a a