a a a

Услуги, които могат да се заявят по електронна поща

 Административни услуги, за които е възможно извършване по електронна поща; образци (активираните позиции)

 За извършване на услугата е необходимо сканираните документи да бъдат изпратени на E-mail: Gabrovo@rzi-gbr.org

Таксите за заявените административни услуги могат да бъдат заплатени:

  1. В брой - в касата на РЗИ
  2. С банкова карта чрез ПОС терминално устройство - в касата на РЗИ
  3. По банков път

 

     Сметка, по която се заплащат определените такси:

Регионална здравна инспекция Габрово
ул. "Райчо Каролев" 2
идент. номер 176 031 095
МОЛ д-р Николай Пенчоков
Банка ОББ АД
BIG UBBSBGSF
IBAN BG50 UBBS 8002 3110 7327 10
 
Образец на Заявление за комплексно административно обслужване
 

1. Издаване на служебна бележказа сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики уникален идентификатор - 961

          Заявление по образец (чл. 81, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗЛЗ)
          Заявление по образец (чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ)
2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища уникален идентификатор 1335
          Заявление за регистрация 
3. Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища уникален идентификатор - 1659
          Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията
4. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите уникален идентификатор - 465
          Заявление за заличаване от регистъра
5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие  върху индивидуалното здраве уникален идентификатор - 1793
         Заявление за регистрация 
6. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве уникален идентификатор - 1088
         Заявление за заличаване на регистрацията
7. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина уникален идентификатор - 685
         Заявление за получаване на Разрешение
8. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина уникален идентификатор - 1336
         Заявление за прекратяване на разрешението
9. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества уникален идентификатор - 881
10. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на Лекарски консултативни комисии уникален идентификатор - 1337
         Предложение за състава на ЛКК
         Предложение за актуализиране на състава на ЛКК
11. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества уникален идентификатор - 2155
         Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки по ЗКНВП
12. Предоставяне на специални формуляри  на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества уникален идентификатор - 341
         Заявление за предоставяне на специални формуляри на аптеки
13. Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от ТЕЛК и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността уникален идентификатор - 257
         Заявление - декларация по образец
14. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение уникален идентификатор - 1552
        Уведомление за откриване на ООП
        Уведомление за откриване на ООП - транспортно средство
15. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение уникален идентификатор - 882
       Заявление за заличаване
16. Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове  уникален идентификатор - 1660
       Заявление за разрешаване на дейност
       Заявление за отразяване на промени във вписаното в разрешението за дейност
17. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти уникален идентификатор - 1794
       Заявление
18. Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води уникален идентификатор - 466
       Заявление за регистрация
19. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води уникален идентификатор - 258
       Заявление за заличаване
20. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина уникален идентификатор - 1795         
        Заявление за издаване на хигиенно заключение
21. Издаване на становище за класифициране на отпадъци уникален идентификатор - 883
        Заявление
22. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план  уникален идентификатор - 259
        Заявление
23. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект уникален идентификатор - 1870
        Заявление
24. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация уникален идентификатор - 1338
        Заявление
25. Издаване на международен сертификат за имунизации уникален идентификатор - 467
26. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние уникален идентификатор - 1796
        Заявление
27. Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация уникален идентификатор - 558
        Заявление
28. Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб уникален идентификатор - 686     
29. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби уникален идентификатор - 1553
30. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната уникален идентификатор - 1089
       Молба       
31. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека уникален идентификатор - 1573
       Заявление
32. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия уникален идентификатор - 1349
       Заявление
33. Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращо лъчение уникален идентификатор - 268
34. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения уникален идентификатор - 892
35. Издаване на становище за унищожаване на лекарства уникален идентификатор - 2241
       Заявление
36. Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица уникален идентификатор - 966
37. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ уникален идентификатор - 477        
       Заявление
38. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици уникален идентификатор - 1350 
       Заявление
39. Регистрация и заверка на здравна книжка уникален идентификатор - 1102
          Заявление
40. Извършване на консултации представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или извършване на друга административна услуга уникален идентификатор - 1
41. Предоставяне на достъп до обществена информация уникален идентификатор - 2
          Заявление за предоставяне на достъп
42. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ уникален идентификатор - 3
          Заявление
43. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) уникален идентификатор - 2134
          Заявление
44. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) уникален идентификатор - 2133
       Заявление
a a a