a a a

Услуги, които могат да се заявят по електронна поща

     Подаването на заявление и необходимите документи, посочени в избраната процедура на административните услуги, както и уведомление за промяна в обстоятелствата, може да се извърши и по електронен път.

1.Реализирането на електронните услуги се осъществява като потребителят на услугата:

- изтегля електронен формуляр на заявлението от сайта на инспекцията (раздел Административно обслужване, подраздел Административни услуги);

- попълва и подписва заявлението с квалифициран електронен подпис;

- изпраща заявлението до РЗИ Габрово от подраздел Изпращане на документи  или на електронната поща на РЗИ - Габрово на адрес: gabrovo@rzi-gbr.org

2.Документите, подадени по електронен път трябва да имат следните характеристики:

2.1.Да са във формат:
- *.doc (MS Word, минимална версия "ХР");
- *.xls (MS Excel, минимална версия "ХР");
- *.pdf (Adobe Acrobat, минимална версия "6.0 CE");
- *.eml (MS Outlook. Outlook Express - минимална версия 2000/ ХР);
- *.jpg (MS Paint).

2.2.Да съдържат прав (некриптиран) текст на български език, на кирилица;

2.3.Да са подписани с валиден универсален електронен подпис.

2.4.Документите не трябва да съдържат макроси.

2.5.Размерът на всеки документ не трябва да надвишава 4 MB.

2.6.Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси.

3.Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления.

4.След получаване на заявлението се изпраща обратна поща на заявителя за потвърждаване на получаването и за резултата от проверката на редовността и достатъчността на документите.

5.При условие, че комплектът от документи отговаря на изискванията, заявлението или уведомлението се входира в съответния регистър и входящият номер се съобщава на заявителя.

6.При установяване на нередности на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.

7. Заявителят носи наказателна отговорност за подаване на неверни обстоятелства.

8. Доброволно предоставените от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се използват само за целите, за които са предоставени.

Таксите за заявените административни услуги могат да бъдат заплатени:

  1. В брой - в касата на РЗИ
  2. С банкова карта чрез ПОС терминално устройство - в касата на РЗИ
  3. По банков път

Банкова сметка

Регионална здравна инспекция Габрово
ул. "Райчо Каролев" 2
идент. номер 176 031 095
МОЛ: д-р Николай Пенчоков
Банка ОББ АД
BIG UBBSBGSF
IBAN BG50 UBBS 8002 3110 7327 10
 

 

a a a