Антикорупция в системата на здравеопазването

КОРУПЦИЯТА Е ОБЩЕСТВЕНО ЯВЛЕНИЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА С ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И СЪДЕБНА ВЛАСТ, КОЯТО ВОДИ ДО ЛИЧНО ИЛИ ГРУПОВО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА СМЕТКА НА ПРАВОТО И ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЛИЧНОСТТА ИЛИ НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.

 Особености в сферата на здравеопазването, създаващи предпоставка за корупционни действия:

 Възможност за взимане на самостоятелни решения по усмотрение от персонала в лечебните и здравни завдения и служителите в сектора на общественото здравеопазване

Потребителите на здравни услуги като уязвима група

Липса на достатъчна информираност в обществото за правата на пациента и съществуването на обществена нагласа за предлагане на пари „под масата“.

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е УНИВЕРСАЛНО ЧОВЕШКО ПРАВО. КОРУПЦИЯТА В ТАЗИ ОБЛАСТ ЛИШАВА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ДОСТЪП ДО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ВОДИ ДО ВЛОШАВАНЕ ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО. 

Антикорупционната политика в областта на здравеопазването слезва да бъде насочена към създаването на гаранции за проззрачност на всички процедури, свързани с предоставяне услуги на гражданите, регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между гражданите и структурите на здравната система, разкриване и предотвратяване на корупционните практики и др.