ВАЖНО! ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

След извършен анализ, доказващ необходимостта от прецизиране на текстове при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване или увреждане, на 11.06.2019 г. в ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г., се обнародва ПМС № 139 от 06.06.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление №120 на Министерски съвет от 2017г. (обн., ДВ, бр.51 от 2017г.; изм. и доп. Бр.62 и 64 от 2018г.).

С постановлението е променена част от Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане в проценти.

Целта на промените е да се постигне съответствие между оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане и обективното здравословно състояние на лицата, при които са налице две или повече увреждания, т.е. хората с множество заболявания да получават проценти и за съпътстващите диагнози при условие, че поне две от заболяванията носят най-малко 50% намалена работоспособност. Освен това в решенията на ТЕЛК ще се вписва международният код на болестите.

Хората, които се чувстват ощетени от действащите в периода от 03.08.2018 г. до влизането в сила на това постановление – 11.06.2019 г., могат да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК до 1 месец след влизане в сила на новите правила – 11.07.2019 г.

Заявление-декларация се подава в Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) Габрово на адрес гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 1, в дните понеделник, сряда и петък от 9.00 ч. до 12.00 ч.