Декларация за достъпност

Декларация за достъпност

Дата на първоначално изготвяне на декларацията 21.09.2022

Дата на последна актуализация 28.06.2024

Декларация за достъпност на Регионална здравна инспекция Габрово

Раздел 1 – Задължително съдържание 

Регионална здравна инспекция Габрово се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://rzi-gbr.org/

Уебсайтът е изграден като интернет страница.
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

 1. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

 1. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) на сайта на Регионална здравна инспекция Габрово са следните:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта  Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация Частично осигурено

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, инфографики, изображения)

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други) Не е осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображение Частично осигурено
Спазено е, с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения Частично осигурено
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма, както и символът за изтегляне.
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данни Не е осигурено

 Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично, или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието:

Няма осигурени.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: не е извършвана

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: не е извършвана

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт:

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да използвате следните начини:

 • Да ги изпратите на електронен адрес: gabrovo@rzi-bgr.org
 • Да използвате контактната форма за обратна връзка в интернет сайта;
 • Да ги изпратите по поща или куриер на адрес: гр.Габрово , 5300, ул. „Райчо Каролев“ № 2 РЗИ Габрово
 • Да ги подадете на място в центъра за административно обслужване на Регионална здравна инспекция Габрово, разположен на партерния етаж в сградата на администрацията на адрес гр.Габрово, 5300, ул. „Райчо Каролев“ №2 РЗИ Габрово

Горните канали можете да използвате и за подаване на сигнали за нарушения относно достъпността на този уебсайт.

Ход на процедурата по разглеждане на сигнал за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на РЗИ Габрово:

На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ е определен следния ред за разглеждане на сигнали:

При подаване на сигнал от Ваша страна се предоставят следните данни:

 • Трите Ви имена
 • Вашият адрес за кореспонденция
 • Телефон за контакт
 • Данни за институциите, които вече сте информирали
 • Адрес на електронната Ви поща

Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.111, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс „не се образува производство по анонимни предложения или сигнали“.

Сигналите, получени в Регионална здравна инспекция Габрово, се разглеждат в срок до един месец от постъпването им. В същият срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността, срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подателят на сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща по електронна поща, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Подателят на сигнала за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на РЗИ Габрово може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до министъра на електронно управление, в случаите, когато Регионална здравна инспекция Габрово не отговори на сигнал в посочения тук срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочена в отговора на сигнала.

Раздел 2 – Препоръчително съдържание

Регионална здравна инспекция Габрово се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт.
РЗИ Габрово се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.