Електронни услуги

За да заявите електронна услуга, предоставяна от РЗИ Габрово, ползвайте Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги.

Необходимо условие е физическите и юридическите лица да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се регистрират в Системата за сигурно електронно връчване, която се използва за подаване на заявления към администрацията и получаване резултата от изпълнение на услугата в електронна форма, когато е приложимо. В случаите, в които за конкретна услуга се дължи държавна такса, е необходима регистрация и в Системата за електронни плащания. РЗИ Габрово предоставя възможност за заплащане на такси чрез Централен виртуален ПОС терминал (ЦВПОС), предоставян от Борика-АД. Чрез Централният виртуален ПОС терминал потребителите на административни услуги могат да заплатят задълженията си онлайн чрез дебитни или кредитни карти, без да дължат такси за направените преводи.

Как да заявите електронна административна услуга може да видите тук:

РЗИ Габрово предоставя следните електронни административни услуги:

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие  върху индивидуалното здраве  

1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве  

1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина  

881 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  

1660 Издаване на удостоверение с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове 

1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина   

883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци  

259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ подробен устройствен план  

1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация  

1796   Издаване на свидетелство за имунизационно състояние  

1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби  

1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната  

1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 

1349 Издаване на удостоверениеза регистрация на дрогерия

2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарства 

1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка  

2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация 

3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите 

3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум