СПИСЪК на категориите информация в РЗИ Габрово, класифицирани като служебна тайна

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГАБРОВО

 Утвърждавам,

 Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЧОКОВ                                

Директор на

Регионална здравна инспекция Габрово

СПИСЪК

 на категориите информация в РЗИ Габрово, подлежаща на класификация като служебна тайна, съгласно чл. 26 от ЗЗКИ и чл. 21 от ППЗЗКИ

      Информация, класифицирана като служебна тайна е онази информация, съдържаща се в материали или документи, към която са налице обществени интереси, има опасност от увреждането на обществените интереси и при нерегламентиран достъп или разгласяване се създават опасности за нанасяне на трудно поправими, големи или ограничени вреди на държавата или защитени със закон интереси.

    Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна съдържа създавана, обработвана и съхранявана в Регионална здравна инспекция Габрово информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, както и предоставяна на РЗИ информация от други организационни структури.

     Определените категории от списъка са променливи във времето и са в зависимост от функциите и задачите, които решава РЗИ, както и законовите интереси, които чрез класифицирането на дадена информация се защитават.

       Списъкът на категориите информация, представляваща служебна тайна е публичен.

No категория информация основание забележка  
1. Фактите, обстоятелствата и материалите, които длъжностните лица, упражняващи държавен здравен контрол, научават при изпълнение на своите задължения на контрол, с изключение на случаите, когато е налице заплаха за здравето и живота на гражданите и ако не са класифицирани като държавна тайна Закона за здравето, Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси    
2. Медицинска документация, съдържаща информация за здравословното състояние на, проведено лечение и др., представляваща лекарска тайна и тайна на болния, получена в РЗИ чл. 47 от Закона за здравето; чл. 86, ал. 1, т. 5 от Закона за здравето    
3. Здравна информация – лични данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата чл. 28, ал. 3 във връзка с чл. 27; чл. 47 от Закона за здравето    
4. Регистри по заболявания и медико – стати-стическа информация, свързана с това чл. 86, ал. 1, т. 5 от Закона за здравето; чл. 25 и чл. 27а, ал. 2 от Закон за статистикат    
5. Информация относно дейностите по вземане, диагностика, преработване, етикетиране, документиране, разпределяне, съхраняване и употреба на кръв и кръвни съставки, данни за донорите и реципиентите, чл. 36, ал. 5 във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането; чл. 47 от ЗЗ    
6. Информация, свързана с осиновено дете, кандидат осиновители и тяхното здравословно състояние чл. 16 от Закона за закрила на детето представител на РЗИ в Съвета по осиновяв  
7. Информация получена в административни или съдебни производства, засягаща дете (освен при наличие на съгласие на родителите, а ако детето е навършило 10 г. и неговото съгласие) чл. 16 от Закона за закрила на детето представител на РЗИ в Комисия по закрила на детето  
8. Тайна по закона за обществените поръчки – участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Възложителят може да постави изисквания за защита на информация при предоставяне на такава в хода на процедурите, както и при сключването на договора за обществена поръчка чл. 102 от Закона за обществените поръчки    
9. Информация, относно проектиране, изграждане и функциониране на електронни информационни и комуникационни системи и мрежи в структурата на администрацията; пароли, кодове за достъп до електронни информационни данни, в т.ч. за електронния подпис, системи за управление на мрежови ресурси, опериращи с информация класифицирана като служебна тайна. чл. 14 от Закона за електронния документ и електронния подпис    
10. Данните, съдържащи се в делата по проучване за надеждност, ако същите не представляват класифицирана информация – държавна тайна; чл. 70, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация, във връзка с чл. 15 и чл. 179 от ППЗЗКИ    
11. Документи по отбранително – мобилизационна подготовка разработвани в РЗИ, които не са държавна тайна съгласно ЗЗКИ, но достъп до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата и би увредил друг правно защитен интерес чл. 26 от ЗЗКИ    
12. Информация във връзка с подаден сигнал за конфликт на интереси, както по отношение на лицата, подали сигнала, така и по отношение на лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала; факти и данни, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала. чл. 32 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес  
13. Мерките и организационно – техническите средства, касаещи режима на охрана, физическа защита и сигурността на обектите и административната сграда на РЗИ.      
14. Лични данни от водените в РЗИ регистри чл. 23 от Закон за защита на личните данни    

       Документи и материали съдържащи класифицирана информация служебна тайна се маркират с гриф за сигурност – „За служебно ползване”

       Достъп до такива материали и работа с тях има всеки служител, който е включен в списъка по чл. 23. ал. 1 от ППЗЗКИ, спазвайки принципа „Необходимост да се знае”.