Място за преглед/четене на предоставена обществена информация

Със Заповед на директора на РЗИ Габрово е определена заседателна зала № 404 в сградата на РЗИ за помещение, обособено за преглед/четене на предоставената обществена информация по ЗДОИ.