На вниманието на гражданите, освидетелствани от ТЕЛК

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГАБРОВО

     Във връзка с изискването на чл. 71, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, експертите на Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) Габрово поставят гриф „влязло в сила“ на необжалваните експертни решения (ЕР), след изтичане на 14-дневния срок за обжалване за всяка от заинтересованите страни, в т. ч. и на екземпляра на Експертното решение на ТЕЛК на осидетелстваното лице.

Гриф „влязло в сила“ се поставя само на екземпляра на оригиналното ЕР на освидетелствано лице, на което е образувано Медицинско експертно досие (МЕД), съхраняващо се в РКМЕ Габрово.

Заверката се извършва след представяне на документ за самоличност и след извършване на проверка, относно наличието на постъпила жалба в законоустановения 14-дневен срок.

Заверката изисква технологично време и е възможно обслужването на определен брой пациенти в рамките на регламентираното за тази дейност работно време.

Към момента поставянето на гриф „влязло в сила“ е необходим само за лица, на които се налага да представят ЕР при поискване от определена институция в т. ч. при отпускане на социални помощи и добавки.

Предвид струпването на много хора пред РКМЕ Габрово, умоляваме останалите граждани да проявят търпение, като ги уверяваме, че поставянето на гриф „влязло в сила“ не е обвързано с краен срок, изплащане на пенсии, освобождаване от заплащане на потребителска такса в лечебно заведение и др.