ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

На основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-229/01.03.2023г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово се обявява конкурс за следните длъжности:

 1. Лекар специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология – 1 /една/ длъжност;
 2. Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 2 /две/ длъжности;
 3. Лекар специализант по гастроентерология във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
 4. Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
 5. Лекар специализант по кардиология в Кардиологично отделение – 1 /една длъжност;
 6. Лекар специализант по медицинска онкология в Отделение по медицинска онкология – 1 /една/ длъжност;
 7. Лекар специализант по нефрология в Отделение по нефрология и хемодиализа – 1 /една/ длъжност;
 8. Лекар специализант по образна диагностика в Отделение по образна диагностика – 1 /една/ длъжност;
 9. Лекар специализант по ортопедия и травматология в Отделение по ортопедия и травматология – 1 /една/ длъжност;
 10. Лекар специализант по педиатрия в Отделение по педиатрия – 1 /една/ длъжност;
 11. Лекар специализант по ушно-носно-гърлени болести в Отделение по ушно-носно-гърлени болести – 1 /една/ длъжност;
 12. Лекар специализант по хирургия в Отделение по хирургия – 1 /една/ длъжност.

Изисквания към кандидатите:

 1. Образование –  висше, магистър по медицина;Преглед (отваря се в нов раздел)
 2. Членство в БЛС.
 3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
 2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи

 1. Заявление за участие;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
 4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по ………………………….“.

Документи за кандидатстване да се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул. „Илиев-детския“ № 1, всеки работен  ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи  – до 03.04.2023г. вкл.

Тел. за връзка: 066/899697