Обява за конкурс за длъжности лекар специализант

На основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-1019/25.10.2023г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово се обявява конкурс за следните длъжности:

 • Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 2 /две/ длъжности;
 • Лекар специализант по гастроентерология във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност
 1. Изисквания към кандидатите:
 • Образование – висше, магистър по медицина;
 • Членство в БЛС.
 • Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

2. Характер на работата: Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД Габрово.

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена от Изпълнителния директор по реда на чл.93 от КТ.
 • Проверката на познанията на кандидата в областта на конкретната клинична специалност, за която кандидатстват. Провежда се от назначена от Изпълнителния директор комисия, която извършва събеседване с всички допуснати кандидати за съответната длъжност, които са подали необходимите документи в определения срок.

4. Компоненти и правила за балообразуването. Класиране на кандидатите:

 • Компонент 1 – Среден успех от следването и от държавния изпит;
 • Компонент 2 – Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 • Компонент 3 – Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията умножен с коефициент 2;
 • Компонент 4 – Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).
 1. Необходими документи
  • Заявление за участие в конкурса в свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
  • Автобиография в европейски формат;
  • Копие от диплома за завършено висше образование и приложението към нея по специалност „Медицина”,;
  • Удостоверение за членство в БЛС;
  • Свидетелство за съдимост.

Комисията оценява кандидатите съобразно компонентите и правилата за балообразуване.

Оценяването се извършва по шестобалната система.

 Класирането на кандидатите става на база оценка, която е средно аритметична оценка от цитираните по-горе компоненти. 

До класиране се допускат кандидати получели средно аритметична оценка не по-малко от 4,50.

Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по ………………………….“.

Документи за кандидатстване да се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул. „Илиев-детския“ № 1, всеки работен  ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи  – до 27.11.2023г. вкл.

 С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по ……” в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД Габрово.

Тел. за връзка: 066/899697

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности може да видите тук: