Обява за лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение

На основание чл. 90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл. 17 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-996/23.09.2022г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява конкурс за лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение –  2 /две/ места.

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование –  висше, магистър по медицина;
  2. Членство в БЛС.
  3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи

  1. Заявление за участие;
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
  4. Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
  2. Събеседване с кандидатите.

Стартова заплата 2500,00 /две хиляди и петстотин/ лв.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“.

Документи за кандидатстване се приемат в Деловодството  на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен  ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи – от 24.09.2022г. до 24.10.2022г.

Дата на публикуване – 23.09.2022г.