Обява за лекар специализант по Физикална и рехабилитационна медицина на място, финансирано от държавата

На основание чл.90 и чл.91от КТ и във връзка с чл. 47б от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-19-9/29.12.2022г., МБАЛ „Свети Иван Рилски Габрово” ЕООД обявява конкурс за лекар специализант по Физикална и рехабилитационна медицина в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 1 / едно / място. Мястото е финансирано от държавата.

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование –  висше, магистър по медицина;
  2. Членство в БЛС;
  3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията;

Необходими документи:

  1. Заявление за работа;
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
  4. Удостоверение за членство в БЛС;

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
  2. Събеседване с кандидатите.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: „Конкурс за длъжността лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина“.

Документи се приемат на регистратура  на адрес:

гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 9,

всеки работен  ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Срок за подаване на документи – до 10.02.2023 г.