Предоставяне на информация за повторно използване

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГАБРОВО

Утвърждавам,  /п/

д-р Николай Пенчоков

Директор

РЗИ Габрово

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

(по ЗДОИ)

     Повторно използване на информация от обществения сектор се предоставя при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Раздел VIII от Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация на РЗИ Габрово

      1. Подаване на искане за повторно използване на информация от обществения сектор             Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане:

                        – в деловодството в РЗИ Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 2, ет.1; ст. 101

                        – по електронен път на e-mail: Gabrovo@rzi-gbr.org.

      Когато искането е отправено по електронен път ще получите отговор също по електронен път.

     Работното време на РЗИ Габрово е всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа с обедна почивка от 12.30 до 13.00 часа. Работното време на „Деловодство“, е всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа без прекъсване.

    2. Срокове за разглеждане на исканията за повторно използване на обществена информация

     Директорът на РЗИ разглежда искането в 14-дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя. Когато поисканата информация има значение за определен период от време, тя се предоставя в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.

        3. Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване                      Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. Таксите за предоставяне на информация за повторно използване се определят с Тарифа, приета от Министерския съвет.

       4. Решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

     В изготвените решения, с които се предоставя достъп до исканата обществена информация за повторно използване, задължително се посочват:

            – степента на осигурения достъп до обществена информация;

           – срокът, в който се осигурява достъп до поисканата обществена информация – не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на решението от страна на заявителя;

     – мястото, където ще бъде предоставен достъп до поисканата обществена информация;

     – формата, под която ще бъде предоставен достъпа до поисканата обществена информация;

            – дължимата сума за разходите по предоставяне на достъп до поисканата обществена информация, ако има такива.

      Изготвените отговори със съответните решения се извеждат в деловодната система на РЗИ, след което, директорите на дирекции организират предоставянето на исканата обществена информация по реда на ЗДОИ. Екземпляр от решението се връчва на заявителя, лично срещу подпис, или се изпраща по пощата с придружително писмо с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, в случаите, когато заявителят е поискал информацията по електронен път

       Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира и съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. Отказ може да се направи в случаите, когато закон забранява предоставянето на поисканата информация или искането не отговаря на условията по чл. 41е от ЗДОИ. Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.

        Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.