Ред за достъп до публичните регистри на РЗИ Габрово

Утвърждавам,  /п/

д-р Николай Пенчоков

Директор

РЗИ Габрово

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГАБРОВО В ИНТЕРНЕТ СРЕДА

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

(в интернет среда)

     1. Обща информация

     Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ Габрово. В регистъра е предоставена информация за индивидуалния регистрационен номер и дата на регистрация, наименование и адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, данни за лицето открило обекта, както и основание, дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.

     2. Ред за достъп

     Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ Габрово

            Регистри

                        – Обекти с обществено предназначение.

     Регистърът е в таблична форма. Предоставен е във файл с формат на MSExcel. Право на достъп до информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща

 РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

(в интернет среда)

      1. Обща информация

     Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи на територията на област Габрово. В регистъра е предоставена информация за име, адрес и допълнителен адрес на лечебното заведение, телефон и E-mail за връзка.

     Информацията за лечебните заведения за първична, специализирана медицинска помощ, ДКЦ и МЦ и тези по дентална медицина е предоставена по общини, а тази за груповите практики и лаборатории по вид.

     2. Ред за достъп

     Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ Габрово

            Регистри

                        – Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ

                                   – Видът на лечебното заведение.

     Регистърът е в таблична форма. Предоставен е във файл с формат на MSExcel. Право на достъп до информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща

 РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

(в интернет среда)

     1. Обща информация

     Съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на област Габрово. В регистъра е предоставена информация за наименованието, адрес на кабинета име на ръководителя

     2. Ред за достъп

     Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ Габрово

            Регистри

                        – Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху здравето

     Регистърът е в таблична форма. Право на достъп до информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща

 РЕГИСТЪР НА АПТЕКИТЕ И ДРОГЕРИИТЕ (в интернет среда)

     1. Обща информация

      Съдържа данни за аптеките и дрогериите разкрити на територията на област Габрово. В регистъра е предоставена информация за наименованието, адрес и телефон за връзка. Аптеките и дрогериите са предоставени по общини.

      2. Ред за достъп

      Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ Габрово

                        –Регистри

                                   – Аптеки и дрогерии

      Регистърът е в таблична форма с формат на MSExcel. Право на достъп до информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща

 РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

(в интернет среда)

      1. Обща информация

       Съдържа данни за лечебните заведения за болнична медицинска помощ разкрити на територията на област Габрово. В регистъра е предоставена информация за наименованието, адреса, ръководителя и телефон, факс и E-mail за връзка.

       2. Ред за достъп

      Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ Габрово

                        –Регистри

                                   – Лечебни заведения за болнична медицинска помощ

       Лечебните заведения са показани по видове (многопрофилни, специализирани, за продължително лечение и рехабилитация). Право на достъп до информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща

       Редът за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция Габрово е разработен и утвърден в съответствие с изискванията на чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в интернет.