Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по чл. 49 от ЗПК

През 2023 г. няма служители, които не са подали в срок декларации по чл.49 от ЗПК.