Стандарти

МИСИЯТА на Регионална здравна инспекция Габрово е да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.    

    СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ  

 • Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги, при регистриране заявленията за услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при получаване на информация за сроковете.
 • Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване на РЗИ.
 • Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителят от звено за административно обслужване на РЗИ, реално работещ върху предоставянето на услугата, предвид ограничаване възможностите за корупция.
   СТАНДАРТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
ОТНОШЕНИЕ
 • Ние се ангажираме да се отнасяме с професионализъм, като не проявяваме субективно отношение и при спазване принципите за равнопоставеност на разглежданите случаи и потребители, независимо от етническа принадлежност, политически и религиозни убеждения, вероизповедание, произход, социално положение, образование, пол, възраст.

 • Ние се ангажираме да гарантираме неприкосновеността и поверителността на предоставената от Вас информация.
 • Ние се ангажираме с уважение да зачитаме Вашата личност,  права и законни интереси.
 • Ние се ангажираме с внимание и отзивчивост да изслушваме поставените от Вас въпроси, проблеми и молби и в рамките на осъществяваната от нас дейност да предприемем действия за тяхното разрешаване.
 • Ние се ангажираме, при наличие на нормативни препятствия да търсим алтернативно решение на всеки Ваш проблем, свързан с предоставяните от РЗИ административни услуги.
 ИНФОРМАЦИЯ
 •  Ние се ангажираме в рамките на работното време на РЗИ /08:30ч.-17:00ч./, звено за административно обслужване да е отворено за Вас и да извършва следните дейности:

     – да приема потребителите на административни     услуги;

    – да предоставя информация от общ характер за извършваните           услуги,  процедури, административни производства и др.;

    – да разяснява  изискванията за подаване на заявление;

    – да предоставя информационни материали;

    – да предоставя формуляри на  заявленията на потребителите на административни услуги в зависимост от вида на услугата;

    – да оказва съдействие при попълване на  заявленията;

    – да извършва проверка, относно правилното  попълване на заявленията и окомплектоването му с необходимите документи;

    – да приема и регистрира постъпващите документи, чрез поставяне на регистрационен индекс (вх. №) и дата на постъпване.

 • Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение, което сте отбелязали в Книгата за предложения, в Интернет-страницата на РЗИ или сте подали в пощенската кутия.
РАВНОПОСТАВЕНОСТ
 • Ние се ангажираме да предоставим еднакъв достъп до предоставяните от нас административна услуги.
ПРОЗРАЧНОСТ
 • Ние се ангажираме да предоставяме точна, ясна, актуална, на разбираем и достъпен език информация, в зависимост от Вашите потребности и изисквания. 
 • Ние се ангажираме да Ви информираме за процедурите, реда и условията за предоставяне на услугите, както и сроковете за тяхното извършване.     
 • Ние се ангажираме да Ви информираме за всеки възможен вариант за решаването на Вашия проблем.
 • Ние се ангажираме да извършим проверка, при подаден сигнал от Вас, касаещ качеството на административното обслужване  и да Ви информираме за резултатите от нея.
СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ
 • Ние се ангажираме да предоставяме заявените административните услуги:

    –  в рамките на  нормативно установените срокове;

    –  в срок до 30 дни при  подадени молби, жалби;

    –  в 7 дневен срок при постъпили писмени запитвания;

    –  веднага при устни запитвания, а ако поставеният въпрос изисква проверка, събиране или обобщаване на информация или представлява фактическа или правна сложност, предварително Ви уведомяваме за точния срок, в който ще Ви отговорим.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
 • Ние се ангажираме да търсим Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания, които може да дадете,  чрез: нашата пощенска кутия, звено за административно обслужване, специална кутия в сградата на РЗИ, анкетна карта и електронен адрес;
 • Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания;
 • Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба и/или жалба от Вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка/.
 ОТГОВОРНОСТ
 • Ние се ангажираме да извършваме административните услуги съобразно действащите законови разпоредби;
 • Ние се ангажираме професионално, компетентно, отговорно и в срок да извършваме предлаганите от нас административни услуги.