Съобщение – преосвидетелстване от ТЕЛК

Във връзка с ПМС № 225/12.07.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (ДВ бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.), Ви уведомяваме, че на основание § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода до влизането в сила на това постановление, и за които с това постановление са определени по-благоприятни условия за оценка на увреждането, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване в двумесечен срок от влизането в сила на това постановление.

Насочването към ТЕЛК се извършва с „Медицинско направление за ТЕЛК №……“, по образец, издадено от личния лекар.