Категория: Профил на купувача

Пазарно проучване

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Доставка на 8 броя таблетни компютри в РЗИ Габрово“

Архив – „Доставка на сървър и документни скенери за нуждите на Регионална здравна инспекция- Габрово с две обособени позиции (2019 г.)

Първа обособена позиция: „Доставка на 1 /един/ брой сървър за нуждите на Регионална здравна инспекция...