Административни услуги

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Регионална здравна инспекция – Габрово по време на въведените противоепидемични мерки на територията на страната
Във връзка с установените в Република България случаи с COVID-19 РЗИ – Габрово предприема мерки за превенция, с цел спиране разпространението на корона вируса. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, инспекцията препоръчва на гражданите и юридическите лица да се въздържат от посещения  в Центъра за административно обслужване. Те могат да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:
  • С РЗИ – Габрово можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). ССЕВ замества класическия метод за препоръчана поща с обратна разписка и чрез нея могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
  • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: gabrovo@rzi-gbr.org. На телефон 066/840 604 може да задавате Вашите въпроси от общ характер, имащи отношение към правомощията и функциите на РЗИ – Габрово.
  • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация, искания за оказване на административни услуги  и т.н.  можете да адресирате до електронен адрес: gabrovo@rzi-gbr.org. На телефони: 066/840 604 може да се свържете  със служител от Центъра за административно обслужване на РЗИ – Габрово, за да изберете най-удачния вариант за заявяване на исканата от вас услуга и за получаване на издадения административен акт.
  • Своите въпроси относно COVID-19 може да задавате на телефони дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329.  Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалните интернет страници на РЗИ – Габрово в рубриката „КОРОНАВИРУС“ .

Тарифа за таксите, които се събират от органите за държавен здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Таксите за заявените административни услуги могат да бъдат заплатени:

  1. В брой – в касата на РЗИ
  2. С банкова карта чрез ПОС терминално устройство – в касата на РЗИ
  3. По банков път

 Банкова сметка
Регионална здравна инспекция Габрово
ул. „Райчо Каролев“ 2
идент. номер 176 031 095
МОЛ д-р Николай Пенчоков
Банка ОББ АД
BIG UBBSBGSF
IBAN BG50 UBBS 8002 31107327 10

Информация за потребителите на административни услуги

Образец на Заявление за комплексна административна услуга

Образец на Протокол за устно заявяване на комплексна административна услуга

24. Издаване на становище за унищожаване на лекарства уникален идентификатор – 2241

27. Регистрация и заверка на лична здравна книжка  уникален идентификатор – 1102