Административни услуги

Информация за потребителите на административни услуги

Образец на Заявление за комплексна административна услуга

Образец на Протокол за устно заявяване на комплексна административна услуга

Тарифа за таксите, които се събират от органите за държавен здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Таксите за заявените административни услуги могат да бъдат заплатени:

  1. С банкова карта чрез ПОС терминално устройство в Центъра за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ Габрово;
  2. По банков път;
  3. Чрез Единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги: https://pay.egov.bg/

 Банкова сметка
Регионална здравна инспекция Габрово
ул. „Райчо Каролев“ 2
идент. номер 176 031 095
МОЛ д-р Николай Пенчоков
Банка ОББ АД
BIG UBBSBGSF
IBAN BG50 UBBS 8002 31107327 10

 

24. Издаване на становище за унищожаване на лекарства уникален идентификатор – 2241

27. Регистрация и заверка на лична здравна книжка  уникален идентификатор – 1102