Административни услуги

Тарифа за таксите, които се събират от органите за държавен здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Таксите за заявените административни услуги могат да бъдат заплатени:

  1. В брой – в касата на РЗИ
  2. С банкова карта чрез ПОС терминално устройство – в касата на РЗИ
  3. По банков път

 Банкова сметка
Регионална здравна инспекция Габрово
ул. „Райчо Каролев“ 2
идент. номер 176 031 095
МОЛ д-р Николай Пенчоков
Банка ОББ АД
BIG UBBSBGSF
IBAN BG50 UBBS 8002 31107327 10

Информация за потребителите на административни услуги

Образец на Заявление за комплексна административна услуга

Образец на Протокол за устно заявяване на комплексна административна услуга

19. Издаване на международен сертификат за имунизации – РЗИ Габрово не извършва тази услуга уникален идентификатор – 467
21. Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации – РЗИ Габрово не извършва тази услуга уникален идентификатор – 558
22. Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб – РЗИ Габрово не извършва тази услуга уникален идентификатор – 686
27. Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращо лъчение – РЗИ Габрово не извършва тази услуга уникален идентификатор – 268

28.. Издаване на становище за унищожаване на лекарства уникален идентификатор – 2241

31.Регистрация и заверка на лична здравна книжка  уникален идентификатор – 1102